OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Intermediální umění
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace oboru:Výuka oboru je realizována ve třech ateliérech: Ateliér intermediální tvorby, Ateliér video, multimédia, performance a Ateliér animace a audiovizuálního umění.
Ateliér intermediální tvorby - intermedialitu si představujeme jako prostor, ve kterém může organicky, ze setkání s druhým i se sebou samým, vyrůst a dozrát celistvá tvůrčí potence. Jako prostor pro hledání a nalézání společných styčných ploch a možností tvorby. Médii rozumíme jak zcela základní, například hlasové a pohybové výrazové prostředky, tak řemeslné, či technologické vybavení, kterým jednotlivec vládne, tj. vše, co směřuje k celku kompaktního tvůrčího činu suverénní autorské osobnosti - studenta a potažmo absolventa magisterského studia daného oboru.
Výuka v Ateliéru video, multimédia, performance navazuje a prohlubuje předchozí bakalářské studium, směruje posluchače k syntéze osvojených oborů ( kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, multimediální objekt a instalace, performance, umění světla, zvuku, tvorba pomocí dostupných počítačových programů, digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) do komplexnější a týmové práce typu projektového umění, síťových interaktivních projektů, sociálně, politicky a ekologicky angažovaného umění. Součástí výuky je tréning vedení tvůrčího týmu, spolupráce s veřejností atp.
Ateliér animace a audiovizuální umění - dramaturgická a scénáristická příprava různých žánrů audiovizuální tvorby, zásady přípravy a tvorby vizuální stránky - animační herecké akce, specifika animace u různých technologií (kreslená, papírková, poloplastická, plastelínová, loutková,
kombinovaná a počítačová a jejich kombinace) a s ní související příprava a realizace zvukové stránky audiovizuálního díla, a to především z pozice režiséra. Posluchači zároveň absolvují exkurzi do dějin animace a získají základní znalosti z produkčního zajištění různých typů audiovizuálních pořadů.
Profil absolventa:Ateliér intermediální tvorby - absolventi při ukončení magisterského studia budou schopni svoji kvalifikaci prokázat samostatným kreativním myšlením a tvorbou. Tyto vlastnosti dokumentují magisterskou prací, která bude mít část teoretickou a část praktickou. Absolvent - magistr bude mít uplatnění v oblasti užité a volné tvorby. Disponuje schopností pružné adaptace a orientace v současném výtvarném provozu. Budou schopni aplikovat své znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, rovněž budou schopni projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální schopnost se dále rozvíjet, využívat elektronických médií jako zdroje informací a poznatků bude pro absolventa přednostní.
Ateliér video, multimédia, performance - cílem je prohloubení cesty studenta k samostatné umělecké tvorbě, vyjádření umělecké metafory co nejefektivněji a především novými médii, spolupráce s vědci a techniky, architekty, designéry, hudebníky, i s mediálními institucemi (divadlem, televizí a filmem, nakladatelstvími apod.) a showbusinesem. Schopnosti reflexe vlastního díla i tvorby ostatních, schopnosti přednášet o své tvorbě, diskutovat o umění obecně, psát obhajoby vlastní práce, vést polemiky, znát strategie sebemanagementu. Je připraven pro účast v různých výtvarných soutěžích, zakázkách, stipendiích, programech a stážích, pro spolupráci s galeristy, kurátory, sběrateli a uměleckými institucemi na výstavních projektech, veletrzích a aukcích výtvarného umění.
Ateliér animace a audiovizuálního umění - obecným cílem je zvládnutí studia reflektující současné umělecké výrazové a žánrové trendy v animaci a v audiovizuálním umění a umění vůbec, a tím posluchače kultivovat, rozvíjet jejich kreativitu, citlivost a vnímavost s akcentací odpovědnosti za tvorbu životního stylu. Zároveň rozšířit spektrum uměleckých aktivit a nabídnout další možnost komerční i nekomerční seberealizace, a to jak v průběhu studia, tak po jeho absolvování. Konkrétním cílem samotného studia je naučit absolventa teoreticky i prakticky se orientovat ve všech fázích tvorby a realizace různých typů audiovizuálních, především animovaných projektů na nekomerční i komerční bázi, a to počínaje tvorbou vlastního či zpracováním "cizího" scénáře až po kompletaci obrazové a zvukové stránky díla. Součástí studia je i seznámení s ekonomickou stránkou a produkčním zajištěním různých typů pořadů včetně seznámení s aktuální autorskoprávní legislativou. Veškeré teoretické vědomosti se studenti v rámci ateliérové tvorby učí aplikovat i prakticky formou animačních i scénáristických cvičení, jejichž završením je závěrečné magisterské autorské animované dílko.
Spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován, je k výše uvedenému velmi široký. Důraz na kreativitu a variabilnost bude obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolvent nalezl uplatnění, bude především kreativní oddělení reklamních agentur, knižní nakladatelství, DTP, oblast multimédií, televize, divadla, prostorového designu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Obor Intermediální umění je realizován ve třech ateliérech:
  • ateliér intermediální tvorby
  • ateliér video, multimédia, performance
  • ateliér animace a audiovizuálního umění
Při podání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Intermediální umění. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka.

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • osobní projekt magisterského studia
  • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 19. dubna 2018
náhradní termín: 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub