OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Zpěv
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace oboru:Souhrn všech studovaných předmětů s jednoznačnou akcentací na sólový a koncertní zpěv znamená, že se od absolventa vyžaduje schopnost špičkových profesionálních uměleckých výkonů při interpretaci nejnáročnější závažné pěvecké literatury, odborná orientace v problematice a schopnost samostatné pedagogické činnosti jak v elementární výuce, tak i v práci se závažnější uměleckou literaturou na všech stupních uměleckých škol nebo ve srovnatelné soukromé pedagogické praxi.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studijního programu je samostatná tvůrčí individualita, jehož technické dovednosti jsou v plné šíři využívány v praxi. Klíčovými výstupy je otevření prostoru pro originalitu, samostatné a svobodné hledání vlastní umělecké cesty při získání nejvyšší mistrovské úrovně a schopnost integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvování tohoto programu v oboru Sólový zpěv podporuje kreativitu, variabilnost a flexibilitu. Absolvent je schopen uplatnit se v současném hudebním dění na vrcholových tvůrčích i realizačních pozicích a aplikovat získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Studijní program oboru Sólový zpěv umožňuje absolventům uplatnění v těchto uměleckých činnostech:
" sólista operního, operetního a muzikálového souboru nebo člen sboru v příslušném divadle,
" člen koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu,
" pedagog pěveckého oboru všech uměleckých škol poskytujících úplné základní, střední, vyšší a vysoké vzdělání, včetně gymnázií s hudebním zaměřením,
" umělecký a produkční pracovník ve veřejných hudebně-kulturních institucích, rozhlase, televizi, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 60 minut obsahuje dvě barokní árie, dvě operní árie a písňový cyklus. Zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč dle vlastní volby písněmi a áriemi různého slohového i kompozičního zaměření. Přijímací komise posoudí mj. také vhodnost tohoto výběru.
Přednes zpaměti je podmínkou.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturní přehled
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky:

Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

  • zpěv: 50 – 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru: 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeči odevzdají zkušební komisi před začátkem praktické části přijímací zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření ke způsobilosti ke studiu zpěvu ne starší 14 dnů.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub