Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zpěv
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace:Souhrn všech studovaných předmětů s jednoznačnou akcentací na sólový a koncertní zpěv znamená, že se od absolventa vyžaduje schopnost špičkových profesionálních uměleckých výkonů při interpretaci nejnáročnější závažné pěvecké literatury, odborná orientace v problematice a schopnost samostatné pedagogické činnosti jak v elementární výuce, tak i v práci se závažnější uměleckou literaturou na všech stupních uměleckých škol nebo ve srovnatelné soukromé pedagogické praxi.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 60 minut obsahuje dvě barokní árie, dvě operní árie a písňový cyklus. Zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč dle vlastní volby písněmi a áriemi různého slohového i kompozičního zaměření. Přijímací komise posoudí mj. také vhodnost tohoto výběru.
Přednes zpaměti je podmínkou.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturní přehled
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky:

Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

  • zpěv: 50 – 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru: 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeči odevzdají zkušební komisi před začátkem praktické části přijímací zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření ke způsobilosti ke studiu zpěvu ne starší 14 dnů.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.