OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Zdravotní laborant
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent oboru má širší znalosti v oblasti identifikace a příjmu biologického materiálu pro laboratorní analýzy, v postupech při obsluze a údržbě laboratorní techniky, o podmínkách a postupech při skladování laboratorních diagnostik. Absolvent disponuje širokými znalostmi teorií, konceptů a metod oboru laboratorní diagnostiky biochemie, hematologie, transfúziologie, histopatologie, mikrobiologie a klinické genetiky.
Absolvent umí s využitím odborných znalostí a dovedností vyřešit každodenní úkoly na pracovišti, je schopen neinvazivní odběry biologického materiálu, odběry žilní a kapilární krve, provádí základní laboratorní měření a vyšetření. Pod dohledem odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí provádí specializovaná laboratorní vyšetření a  podílí se na hodnocení nových laboratorních postupů a jejich validací, podílet se na organizaci interní a externí kontroly kvality laboratorních postupů. Samostatně získává další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.
Absolvent studijního oboru uplatní v praxi odborné činnosti - identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu a zajišťuje i jejich likvidaci dle zásad SLP. Obsluhuje laboratorní techniku, kontroluje manipulaci a uložení chemikálií i léčiv. Absolvent srozumitelně a přesvědčivě sděluje odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie, fyzika, chemie v rozsahu středoškolského učiva.
  • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 90 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub