Hospodářské a sociální dějiny - struktura týmu a oblasti výzkmum

Dílčí oblasti výzkumu:

 1. Teoretické problémy hospodářských a sociálních dějin; metodika výzkumu, projevy v jednotlivých sektorech ekonomiky a interakce procesů ovlivňujících hospodářské a sociální dějiny.
 2. Historickodemografické procesy v dějinách s důrazem na analýzu proměny obyvatelstva v základních historickodemografických kategoriích a jejich interpretace ve vztahu k hospodářským a sociálním dějinám.
 3. Problematika antropocénu, dopady lidské činnosti na společnost a její projevy v procesu postindustriální transformace 21. století.
 4. Problematika environmentálních dějin.
 5. Historickodemografické procesy v dějinách s důrazem na analýzu proměny obyvatelstva v základních historickodemografických kategoriích a jejich interpretace ve vztahu k hospodářským a sociálním dějinám.
 6. Formování občanské společnosti a transformace jejích složek, geneze sociálních, právních a technologických inovací, jejich interakce a podíl na změnách sociální struktury, geneze sociálních sítí a infrastruktury v historické perspektivě a ve vztahu ke změnám sociální a ekonomické struktury společnosti.
 7. Proces modernizace a společenské aktivizace v hospodářsky a sociálně odlišných regionech, mechanismy této aktivizace.
 8. Proměna sociální a kulturní struktury společnosti a změny životního stylu, začleňování starých stavovských vrstev do občanské společnosti, problematika geneze dělnictva a podnikatelstva, participace státu a společenských vrstev na těchto změnách, formování legislativního rámce a jeho proměny v souvislosti se změnami sociálních, ekonomických i kulturních faktorů a společenské struktury, postoje jednotlivých sociálních vrstev a jejich proměny ve zlomových okamžicích dějin.
 9. Otázka vzdělávání a profesionalizace, sociální inkluze a exkluze, sociální praxe. Motivace aktérů vedoucí ke zlepšení sociálních pozic v čase růstu a poklesu ekonomik, vliv krizí na společenskou strukturu, možnosti a míra adaptability společenských složek.
 10. Proměny jednotlivých sektorů ekonomiky ve vztahu k proměnám společenských podmínek.
 11. Výzkum vývojových trendů ve společnosti v 18.–21. století.

Struktura týmu:

Garant HSV:

Vedoucí týmů (senior researchers)

Další členové týmu a postdoktorandi


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022