OU

Pavel Kladiwa

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:
obor činnosti:české a obecné dějiny 18. a 19. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002OU, FF, KHI – rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 2001OU, FF, KHI – doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 – 1996OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1991 – 1994OU, FF, KHI – bakalářské studium odborné historie (Bc.)

Praxe

2017 – dosudOU, FF, KHI – profesor
2008 – 2017OU, FF, KHI – docent
2008 – dosudOU, CHSD – vedoucí vědecký pracovník
1999 – 2008 OU, FF, KHI – odborný asistent
1998 – 1999OU, FF, KHI – asistent

Výzkum a grantová činnost

Granty aktivní: GA17-02986S, Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914
NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (spoluřešitel)
Granty neaktivní: GAČR 13–00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty)
GAP410/10/0110, Hans Kudlich - osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí
GAAV ČR, kód KJB801860601 Moravsko–slezská města v éře komunální samosprávy
1850–1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury (2006–2008)
GAČR, kód 409/01/D121 Bürgerlich elita průmyslového velkoměsta 1850–1913 (2001–2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
Moderní české dějiny (ediční řada nakladatelství Academia, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.)

Základní výzkumné zaměření

Modernizační procesy s důrazem na městský prostor
Obecní samospráva v Předlitavsku
Národnostní konflikty ve městech v dlouhém 19. století
Fenomén spolčování


Vybrané publikace

Kladiwa, P. The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections. In: Jana Osterkamp (Hg.). Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. s. 167-184. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 39. ISBN 978-3-525-37069-8.
Kladiwa, P. The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue). Moderní dějiny. 2018, 26(1), s. 1-29. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?: Diskuzní fórum o knize Pietera Judsona The Habsburg Empire. A New History. Opera historica. 2017, roč. 18, s. 125-130. ISSN 1805-790X.
Kladiwa, P. National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 2016, č. 10, s. 31-40. ISSN 1843-5998.

Všechny publikace

Popelka, P. a Kladiwa, P. Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914. In: Borders as a Phenomenon of Modern Central European History. Lvov: Ivan Franko National University of Lviv. 2018.
Kladiwa, P. Inventura 1910. In: Dagmar Hájová-Pavel Horák (eds.). Republika československá 1918-1939. 1. vyd. Praha: NLN, 2018. s. 32-47. neuvecden. ISBN 978-80-7422-643-4.
Kladiwa, P. The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections. In: Jana Osterkamp (Hg.). Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. s. 167-184. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 39. ISBN 978-3-525-37069-8.
Kladiwa, P. The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue). Moderní dějiny. 2018, 26(1), s. 1-29. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?: Diskuzní fórum o knize Pietera Judsona The Habsburg Empire. A New History. Opera historica. 2017, roč. 18, s. 125-130. ISSN 1805-790X.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru. In: Symboly doby. Geneze a diskurz. Praha: Historický ústav AV ČR. 2016.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Kladiwa, P. National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 2016, č. 10, s. 31-40. ISSN 1843-5998.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti. Historica Olomucensia. 2016, roč. 51, č. XLI, s. 113-143. ISSN 1803-9561.
Kladiwa, P. Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie. Český časopis historický. 2015, roč. 113, s. 989-1008. ISSN 0862-6111.
Kladiwa, P. Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství). Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 105-128. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, s. 61-82. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2015, roč. 55, s. 1-30. ISSN 0523-8587.
Kladiwa, P. Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2015, roč. 64, s. 21-34. ISSN 1211-3131.
Kladiwa, P. The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census). Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2015, č. 22, s. 7-26. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu1918-1938. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, s. 89-116. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914.: Část I. Předlitavské období. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, s. 7-33. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska). Historie, Otázky, Problémy. 2014, roč. 6, s. 64-81. ISSN 1804-1132.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. S18: City as a Factory Yard: EAUH 2014 [Workshop]. Lisabon, Portugalská republika. 2014.
Kladiwa, P. The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2014, č. 20, s. 26-47. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich). In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1,. vyd. Berlin - Praha: BWV - Dokořán, 2013. s. 153-171. Bod. ISBN 978-80-7363-502-2.
Kladiwa, P. (Nejen) Boháč versus Rauchberg: Dobová reflexe výsledků sčítání lidu 1880-1930 v českých zemích. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 132, s. 369-406. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen. In: Milan Hlavačka - Pavel Cibulka: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013. s. 135-147. ISBN 978-80-7286-225-2.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 2012, roč. 19, č. 15, s. 62-85. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Hans Kudlich (1823-1917): Cesta života a mýtu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-159-6.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011. 2012.
Kladiwa, P. The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848. Hospodářské dějiny - Economic History. 2012, roč. 27, s. 3-29. ISSN 0231-7540.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments. In: ESSHC 2012. Glasgow. 2012.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century: EAUH 2012 [Workshop]. Praha, Česká republika. 2012.
Kladiwa, P. Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců. In: Hlavačka, M. - Marés, A. - Pokorná, M. et alii: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. s. 480-512. ISBN 978-80-7286-186-6.
Kladiwa, P. České země v dualistickém Rakousko-Uhersku. In: Rakousko-uherská monarchie : habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. 1. vyd. Praha: Slovart, 2011. s. 237-270. ISBN 978-80-7391-532-2.
Kladiwa, P. Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens. Magdeburg: Meine Verlag, 2011. Meine Verlag, 2011. s. 43-69. ISBN 978-3-941305-19-9.
Kladiwa, P. Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.. 2011.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Pomníky rozdělující a spojující. HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, s. 23-40. ISSN 1803-7550.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Pozůstalosti Hanse Kudlicha. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 251-273. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009. 2011.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Trennende und verbindende Denkmäler. In: Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskultur(en)?. Cieszyń: Książnica Cieszyńska. 2011.
Kladiwa, P. Vzpomínky Hanse Kudlicha. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 47-65. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich). In: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Osteuropa. Praha: Univerzita Karlova. 2010.
Kladiwa, P. Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.. 2010.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. 2010.
Kladiwa, P. JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge - Massachusetts : Harvard University Press, 2006.. 2010.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010.. 2010.
Kladiwa, P. Noviny. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 210-236. ISBN 978-80-7368-845-5.
Kladiwa, P. Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé. In: 90 let od připojení Hlučínska k ČSR. Hlučín: Muzeum Hlučínska. 2010.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Šústková, H. Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků). In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 172-196. ISBN 978-80-7368-845-5.
Kladiwa, P. WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.. 2010.
Kladiwa, P. ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.. 2010.
Kladiwa, P. Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Regionen und Regionale Industrialisierung. Aachen: Shaker Verlag, 2009. Shaker Verlag, 2009. s. 157-171. ISBN 978-3-8322-7908-0.
Kladiwa, P. Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan. In: Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne. Katowice, Ustroń: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2009.
Kladiwa, P. Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie. In: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Vila Lanna. 2009.
Kladiwa, P. JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 91-101. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. ISBN 978-80-86488-61-5.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7368-738-0.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 2009.
Kladiwa, P. PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.. In: XVth World Economic History Congress Utrecht 2009. Utrecht: Utrecht University. 2009.
Kladiwa, P. PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.. In: Zářický, Aleš (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 13-24. ISBN 978-80-7368-683-3.
Kladiwa, P. Vztahy obce Zábřeh nad Odrou k Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu před I. světovou válkou. In: Historie/Historica XVI. Sborník prací FF OU 244/2009. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 113-126. ISBN 978-80-7368-645-1.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv". In: Zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Ostrava. 2009.
Kladiwa, P. A friend or an enemy of the proletariat? An entrepreneurial campaign for the factory working class in Ostrava at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. Historia Urbana. 2008, roč. 15, s. 259-273. ISSN 1221-650X.
Kladiwa, P. Bemerkungen zur Problematik der Nationalitäten in den mährischen und k.k. schlesischen Gemeinden vor dem I. Weltkrieg. In: 47. Deutscher Historikertag. Dresden: Technische Universität Dresden. 2008.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice: Muži z radnice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. 740 s. ISBN 978-80-7368-595-9.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918: Partial results of the research in the Czech Republic. In: HISTORICA: Historical Sciences in the Czech Republic : Series Nova, 13 (2008). Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 195-229. ISBN 978-80-7286-136-1.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř: Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. 2008.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno 2007. 2008.
Kladiwa, P. Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace. In: Česko-Slovenská historická ročenka 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 23-49. ISBN 978-80-210-4497-5.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Kafková, R. a Kladiwa, P. Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou. In: Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 286-306. ISBN 978-80-7363-227-4.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Kladiwa, P. Statistická řada Österreichisches Städtebuch. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 214-227. ISBN 978-80-7368-585-0.
Kladiwa, P. Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století. 2008.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7368-284-2.
Kladiwa, P. Měšťan (řemeslník, živnostník, maloobchodník, majitel domu). In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 13-22. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914. Slezský sborník. 2007, roč. 105, s. 99-114. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914. In: Štaif, J. [eds.]: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Univerzita Karlova, 2007. Univerzita Karlova, 2007. s. 179-191. ISBN ISBN 978-80-7363-153.
Kladiwa, P. Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské tovární dělnictvo na přelomu devatenáctého a dvacátého století.. In: Petrasová, T.-Lorenzová, H. [eds.]: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Podnikatel a úředník.. Praha: AV ČR, 2007. AV ČR, 2007. s. 284-292. ISBN 80-86791-43-2.
Kladiwa, P. Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi). In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 123-134. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914. Slezský sborník. 2007, roč. 105, s. 178-199. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,: Teilergebnisse der Forschung in der Tschechischen Republik. East Central Europe/ECE. 2006, s. 335-367. ISSN 0094-3037.
Kladiwa, P. Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948. In: Hlučín 1256-2006. 750. let města. 1. vyd. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2006. s. 19-66. ISBN ISBN 80-239-7008-9.
Kladiwa, P. Velkopodnikatelstvo a obecní samospráva v průmyslových městech (Vítkovice a Moravská Ostrava na počátku dvacátého století). In: Fasora, L.-Hanuš, J.-Malíř, J.[ed.]: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 233-248. ISBN 80-7325-091-8.
Kladiwa, P. Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. 2006.
Kladiwa, P. Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století. Slezský sborník. 2005, s. 161-189. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.. Slezský sborník. 2005, s. 259-286. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910. Pamiętnik Cieszyński. 2005, roč. 20, s. 74-80. ISSN ISSN 0137-558X.
Kladiwa, P. Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischer Regionen im 19. Jahrhundert. Plawniowice: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Köln. 2005.
Kladiwa, P. Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 2005.
Kladiwa, P. Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 161-174. ISBN 80-7368-044-0.
Kladiwa, P. Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910. Časopis Matice moravské. 2005, s. 496-505. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí). Slezský sborník. 2004, s. 120-145. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tematice). In: Acta Historica Neosolensia 7/2004. Banská Bystrica: UMB, 2004. UMB, 2004. s. 175-185. ISBN 80-8083-035-5.
Kladiwa, P. Der Einfluss der unternehmerischen Eliten von industrieller Region auf die Kommunalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (am Beispiel der Unternehmerschaft in Mährisch Ostrau und anliegender Umgebung). In: Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen . Praha: Univerzita Karlova, 2004. Univerzita Karlova, 2004. s. 84-97. ISBN 80-7308-092-3.
Kladiwa, P. Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury. In: Sociální dějiny dnes: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes Praha. Praha: Karolinum, 2004. Karolinum, 2004. s. 33-58. ISBN 80-246-0723-9.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu). Český časopis historický. 2004, s. 796-826. ISSN 0862-6111.
Kladiwa, P. Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 215 s. ISBN 80-7042-654-3.
Kladiwa, P. Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918. 2004.
Kladiwa, P. Tomáš Garrigue Masaryk. 2004.
Kladiwa, P. Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21 . Ostrava: Tilia, 2003. Tilia, 2003. s. 64-83. ISBN 80-86101-77-0.
Kladiwa, P. a Kafková, R. Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou. Časopis Matice moravské v Brně. 2003, roč. 122, s. 99-122. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910). Slezský sborník. 2003, roč. 101, s. 421-436. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě). Slezský sborník. 2003, s. 52-67. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy. In: Historica 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 131-149. ISBN 80-7042-618-7.
Kladiwa, P. Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti. Slezský sborník. 2002, roč. 100, s. 11-42. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914). In: Studie k sociálním dějinám 10. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002. Slezské muzeum v Opavě, 2002. s. 76-89. ISBN 80-86224-38-4.
Kladiwa, P. Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města. 2002.
Kladiwa, P. Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum. Slezský sborník. 2002, roč. 100, s. 124-143. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci .
Kladiwa, P. Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Slezský sborník. 2001, s. 241-263. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Historica 8 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 161-169. ISBN 80-7042-572-5.
Kladiwa, P. K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945. Vlastivědné listy. 1998, s. 14-16. ISSN 1213-3140.
Kladiwa, P. Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku. Vlastivědné listy. 1998, s. 15-18. ISSN 1213-3140.


AutorNázev práceTypRok
Rataj MichaelNěmecká opavská žurnalistika v meziválečném obdobídisertační 2016 
Brincko JurajVývoj etnických a konfesionálnych pomerov v Spišskej stolici v 18. storočí.disertační 2014 
Janišová JanaZřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604rigorózní 2017 
Pokludová AndreaLesk a bída obecních samospráv Moravy 1850-1914. Olomoucrigorózní 2010 
Březná TerezaOdsun Němců z Bílovecka po druhé světové válcediplomová 2019 
Maňáková KateřinaŽivot civilního obyvatelstva na Zlínsku za první světové válkydiplomová 2019 
Moravcová JitkaPohorská jednota Radhošť v letech 1884-1989diplomová 2017 
Garncarz JiříProtinacistický odboj na Vsetínskudiplomová 2015 
Zelená MarieVýznam okrašlovacích spolků pro kultivaci městského prostoru v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.diplomová 2012 
Lipovská JanaPřerov v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2009 
Alsharif JanaObecní samospráva Mariánských Hor v letech 1885-1914diplomová 2008 
Nenčevová KristýnaPříbor v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2008 
Slezáčková IvanaFrýdek v éře komunální samosprávy 1850-1914diplomová 2008 
Sojčák MichalNabývání československého státního občanství v letech 1918 - 1935 (na příkladu politického okresu Moravská Ostrava)diplomová 2008 
Bayer MichalPohled dělnického tisku na problematiku komunální politiky Moravské Ostravy 1890-1914diplomová 2007 
Kudělka PetrNěmecký spolkový a kulturní život ve městě Opavě ve druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého stoletídiplomová 2006 
Berski DaliborObecní kroniky a pamětní knihy z Frýdeckomístecka jako zdroj informací o životě obyvatelstva za I. světové válkybakalářská  
Řežábková NatálieInternační tábory na Ostravsku po druhé světové válcebakalářská 2019 
Zogata LukášKomunální elity Přívozu v letech 1850-1914bakalářská 2019 
Obalová ZuzanaČeské Občanské besedy v regionu severní Moravy a Slezska 1861-1938bakalářská 2018 
Huška RadekOsud Němců na Vítkovsku po II. světové válcebakalářská 2017 
Kocur TomášRakouskouherští zajatci za 1. světové války v Rusku (příklad Karla Balcara)bakalářská 2017 
Rybář JiříSpolková činnost v Místku v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolkůbakalářská 2017 
Zogata LukášKomunální elity Přívozu v letech 1850-1914bakalářská 2017 
Březná TerezaNárodnostní vztahy v Přívoze před I. světovou válkou na příkladu analýzy spolkové činnosti a novinbakalářská 2016 
Černocká GabrielaSpolková činnost ve Valašském Meziříčí v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolkůbakalářská 2016 
Debrecenyi JanKomemorace Josefa II. na Moravě a ve Slezsku a její proměnabakalářská 2016 
Maňáková KateřinaObecní a školské kroniky jako zdroj informací o životě na Vsetínsku za I. světové válkybakalářská 2016 
Moravcová JitkaBeskydské spolky Klubu českých turistů v letech 1945-1989bakalářská 2015 
Beran LukášSportovní klub Moravská Ostrava 1918-1965bakalářská 2012 
Rak LukášLudgeřovičtí vojáci v německé armádě v letech 1939-1945 (vzpomínky pamětníků)bakalářská 2010 
Grussmannová MariannaČeské dobročinné spolky na Ostravsku před I. světovou válkoubakalářská 2009 
Gryžboň JakubTělesné tresty v císařsko-královské armádě v letech 1803-1868 se zaměřením na Rakouské Slezskobakalářská 2009 
Herman JanPartyzánské hnutí na Zlínsku za II. světové válkybakalářská 2009 
Peňázová JarmilaČeský spolkový život ve Vítkovicích do první světové válkybakalářská 2009 
Karafiátová MarkétaČeský pěvecký spolek Podhoran v Holešově a jeho činnost v letech 1861 - 1938bakalářská 2006 


Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Národnostní otázka v I. Československé republice a její odezva v regionu severní Moravy a Slezska
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hans Kudlich - osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury.
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
"Bürgerlich" elita průmyslového velkoměsta 1870-1910, její činnost ve spolcích a politice (na příkladu Moravské Ostravy)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2001 - 12/2004
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub