Dunaj-Odra-Labe: Ostravská univerzita vyzývá vládu, aby znovu zvážila své usnesení

V pondělí 5. října 2020 Vláda České republiky přijala usnesení k zahájení přípravy projektu oderské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe. Vedení Ostravské univerzity zásadně odmítá, aby tento ekonomicky a environmentálně rozporuplný projekt byl přijat bez široké diskuze v regionu, kde má být realizován.

Ekonomický benefit České republiky byl dlouhodobě uplatňován na úkor Moravskoslezského kraje, což se odrazilo na stavu místního životního prostředí a zdraví jeho obyvatelstva. Schválení tohoto projektu v tomto trendu pokračuje a bezprecedentně ohrožuje budoucnost krajiny našeho regionu a jedinečně zachovalého úseku řeky Odry podél hranice s Polskem.

Ostravská univerzita je se svým regionem, tj. s Moravskoslezským krajem a Ostravskem, pevně svázaná. Svou roli spatřuje nejen v oblasti vzdělávací a vědecké, ale také v oblasti společenské zodpovědnosti. Zásadním pilířem pro budoucnost každé společnosti je životní prostředí a jeho kvalita. Vedení Ostravské univerzity proto cítí nutnost vyjádřit znepokojení nad projektem, který v čase globální klimatické změny budou děti našich studentů odstraňovat s vysokými náklady.

Zatímco ekonomická přínosnost projektu je přinejmenším diskutabilní, ekologický rozměr této megalomanské stavby jednoznačně:

  • poškodí místní ekosystémy, a to jak ty suchozemské, tak především ty vázané na koryto a nivu řeky,
  • poškodí zdroje vody, a to jak povrchové, tak podzemní,
  • zásadně poškodí charakter cenného území PP Hraniční meandry Odry, které náleží mezi Evropsky významné lokality Natury 2000,
  • výstavba zabere úrodnou půdu a nenávratně ji zničí,
  • celkově ohrozí hydrologickou bilanci území, což bude mít další návazné dopady na kvalitu životního prostředí našeho regionu,
  • rizikově ohrozí biodiverzitu území vázaného na fenomén říční krajiny Odry, atd.

Domníváme se, že odhadovaných 15 mld. Kč určených nyní na přípravu projektu a následných 610 mld. Kč na jeho realizaci může být nasměrováno do smysluplnějších a ekonomicky rozumnějších aktivit, které zvýší přitažlivost našeho regionu a budou atraktivní pro mladé lidi, kteří z regionu trvale odcházejí. Žádáme Vládu ČR, aby znovu zvážila toto svoje usnesení a vedení Moravskoslezského kraje, aby se zasadilo o jeho zrušení, neboť negativně ovlivní náš kraj, k jehož rozvoji Ostravská univerzita ve spolupráci s městem i krajem dlouhodobě přispívá.

Výzvu podepsali:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity za vedení OU
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty OU
doc. MgA. František Kowolowski, děkan Fakulty umění OU
Mgr. Stanislav Ožana, předseda studentské komory Akademického senátu OU


Autor fotogafie: Jan Lenart


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2020