Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo:CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 56 774 339,85 Kč
Dotace poskytnutá EU: 50 798 093,55 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 5 976 246,30 Kč
Vlastní zdroje OU: 2 988 123,16 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

řešitel: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
projektový manažer: Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
finanční manažer: Ing. Radmila Musiolová

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality VŠ vzdělávání a otevřenosti Filozofické fakulty OU v Ostravě, a to formou:

  1. Zkvalitnění infrastrukturního zajištění vybraných studijních programů na FF OU, které budou upraveny v návaznosti na požadavky praxe a trhu práce;
  2. Zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami (SVP) v podobě kompletního zpřístupnění budovy E a provedení souvisejících úprav zohledňujících potřeby širokého spektra těchto studentů v procesu vzdělávání na FF OU.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality infrastrukturního zajištění VŠ vzdělávání a otevřenosti FF OU. Zvýšení kvality infrastrukturního zajištění VŠ vzdělávání na FF OU:

  • bude realizováno formou zkvalitnění infrastrukturního a materiálního zajištění studijních programů "Dějiny umění a památková péče" (bc.), "Dějiny a teorie výtvarného umění" (NMgr.), "Hospodářské asociální dějiny" (NMgr.) a "Anglický jazyk se  zaměřením na překlad" (NMgr.), které jsou upravovány a vytvářeny ve spolupráci s institucemi potenciálně zaměstnávající absolventy FF OU;
  • modernizovaná infrastruktura v podobě přednáškového sálu, multimediální výukové místnosti a tlumočnické laboratoře umožní aplikovat moderní výukové metody, vytvoří předpoklady pro rozvoj mezinárodního prostředí na FF OU a umožní zkvalitnění přípravy studentů v oblasti rozvoje praktických dovedností vyžadovaných na trhu práce;
  • modernizace IT vybavení části počítačové učebny a pracovišť kateder pro potřeby nově akreditovaných oborů;
  • ve výuce budou využity nejnovější technologie a bude studentům přiblíženo reálné prostředí.

Zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami (SVP) v podobě kompletního zpřístupnění budovy E a provedení souvisejících úprav zohledňující potřeby širokého spektra těchto studentů v procesu vzdělávání na FF OU:

  • rozšíření počtu studijních programů, které mohou studovat studenti se SVP;
  • kompletní zpřístupnění budovy E pro tělesně postižené osoby (komplexní vyřešení bezbariérovosti budovy);
  • komplexní řešení potřeb studentů a osob se SVP (bezbariérovost, toalety pro vozíčkáře a zrakově postižené osoby, úprava povrchů chodeb s ohledem na pohyb těchto osob, instalace nového neomezujícího mobiliáře, vodící pásy pro nevidomé, odstranění překážek v pohybu, vybavení přednáškového sálu a multimediální učebny pro potřeby sluchově postižených osob).

Aktivity projektu:

KA1 – Řízení projektu (2/2017 – 12/2022) – efektivní nastavení a provádění procesů řízení a kontroly projektu za účelem jeho úspěšné realizace a dosažení stanovených cílů. V rámci této aktivity budou realizována výběrová řízení v souladu s harmonogramem projektu.

KA2 – Infrastrukturní zajištění výuky (2/2017 – 12/2022) – zajištění infrastrukturních potřeb pro realizaci studijních programů (SP) upravovaných v rámci ESF výzvy, které umožní aplikovat moderní výukové metody, vytvoří předpoklady pro rozvoj mezinárodního prostředí na FF OU a zkvalitní přípravu studentů a rozvoj jejich praktických dovedností vyžadovaných na trhu práce. Součástí aktivity jsou subaktivity: A. Rekonstrukce a modernizace přednáškového sálu, B. Modernizace a rozšíření tlumočnické laboratoře a C. Vybudování multimediální učebny.

KA3 – Zpřístupnění VŠ prostředí (2/2017 – 12/2022) – zohlednění potřeb studentů se SVP v podobě kompletního zpřístupnění budovy E a provedení souvisejících úprav zohledňujících potřeby širokého spektra těchto studentů v procesu vzdělávání na FF OU. Realizací aktivity dojde ke zvýšení počtu SP, které mohou studovat studenti se SVP. Součástí aktivity jsou subaktivity: A. Rekonstrukce a modernizace přednáškového sálu, B. Modernizace tlumočnické laboratoře, C. Vybudování multimediální učebny a D. Komplexní bezbariérovost budovy E.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021