Program OU AID – vyjeď pomáhat do rozvojových zemí!

Ostravská univerzita v rámci podpory internacionalizace a uplatnění třetí role v zahraničí nabízí svým studentům mobilitní program s názvem OU Aid, který je zaměřen na naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích.

Přes univerzitní program programu OU Aid mohou studenti Ostravské univerzity vycestovat na zahraniční instituci do rozvojové země, kde vykonávají dobrovolnické aktivity.

Studenti mohou vycestovat v délce min. 28 dní (plus dva dny strávené na cestě) ve spolupráci s externím partnerem nebo ve skupině vedené akademikem. Finanční podpora programu je poskytována do výše 100 % předpokládaných nákladů spojených s mobilitou. Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Obrázek
Zdroj: www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Výjezd ve spolupráci s externím partnerem

Ve spolupráci s externím partnerem mohou studenti OU vyjet do afrických nebo asijských zemí. Externím partnerem se myslí zahraniční organizace, která spolupracuje s Ostravskou univerzitou v rámci program OU Aid. Partnerská organizace nabízí studentům OU možnost se zapojit do dobrovolnických aktivit v rámci organizace, zároveň poskytuje studentům ubytování a ve většině případech i stravu. Partnerská organizace uvádí své požadavky na účastníka v tzv. „partnerské kartě“, ve které specifikuje i další informace o výjezdu (nabídka dobrovolnických aktivit, termín výjezdu, kapacita účastníků v jeden termín apod.).

Jak se přihlásit?

  • Výzva do výběrového řízení se vyhlašuje jednou ročně – obvykle listopadu. Informaci o spuštění výzev obdržíte jako student OU prostřednictvím e-mailu.
  • Přihlášky spolu s partnerskými kartami a výzvou s podmínkami výběrového řízení jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Pro studenty.
  • Vytipujete si „partnerskou organizaci“, na kterou chcete vyjet.
  • Před podáním přihlášky doporučujeme domluvit si konzultaci s koordinátorem programu OU Aid (Centrum mezinárodní spolupráce) pro doplnění informací o vybrané partnerské organizaci.
  • Přihlášku zašlete Centru mezinárodní spolupráce.
  • O výsledku výběrového řízení budete informováni do konce února.

Výjezd ve skupině vedené akademikem (faculty-led program)

Ve skupině vedené akademikem mohou studenti OU vyjet do organizace v jakékoli rozvojové zemi, nezávisle na externích partnerech OU.

Jak se přihlásit?

  • Žádost o spuštění tzv. faculty led programu v rámci programu OU Aid podává akademik, který zároveň plní roli garanta programu (věcnou i logistickou přípravu realizace programu, předvýběr studentů, komunikaci s partnerskou institucí i studenty, poskytuje zpětnou vazbu k fungování programu).
  • Žádost akademika o spuštění faculty-led programu se podává nezávisle na termíny výzev programu OU AID, kdykoli během roku.
  • Žádost akademika o spuštění faculty-led programu společně se seznamem podporovaných rozvojových zemí jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Pro zaměstnance.

Pro více informací o programu OU Aid kontaktujte Centrum mezinárodní spolupráce OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2023