Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, zvládání problémového chování a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Rozsah studia je 300 vyučovacích hodin. Z toho 150 hodin výuka a 150 hodin řízená a reflektovaná praxe. Z celkového rozsahu 150 h praxí musí 70 h probíhat v přímé výuce žáků (z toho min. 40 h vedením samostatné výuky nebo realizací dílčí části hodiny formou párové výuky, 30 h pak pozorováním výuky nebo asistenčními činnostmi v jejím průběhu). Zbylých 80 h je věnováno plánování a reflexi výuky. Pokud je účastník programu zaměstnán ve škole, musí ze 70 h praxe konat 20 h mimo školu, ve které je zaměstnán.
Obsah studia je v souladu se Standardem studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ (2023). Studující získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd (obecná pedagogika, profese učitele, obecná a vývojová psychologie, pedagogická a sociální psychologie, psychopatologie). Aktivně budou řešena témata práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) i s žáky z prostředí sociálních nerovností, děti s rizikovým chováním a nekázní (sociální pedagogika). Na pedagogicko-psychologickou oblast navazují obecně didaktické předměty (práce s digitálními zdroji, komunikativní dovednosti při vedení třídy, obecná didaktika s následnou hospitační praxí a předmět kurikulum). Těžištěm celého studia jsou především oborově orientované didaktické předměty a na ně navazující řízené a reflektované praxe.
Oborové didaktiky jsou nabízeny v následujících vzdělávacích oblastech (dále jen VO) a odborných specifikacích:
  • jazykové zaměření (VO Jazyk a jazyková komunikace se zaměřením na český jazyk a literaturu, z cizích jazyků pouze anglický a německý jazyk)
  • přírodovědné zaměření (VO Člověk a příroda)
  • společenskovědné zaměření (VO Člověk a společnost)
  • ekonomické zaměření (VO Člověk a svět práce, VO Ekonomické vzdělávání - SOŠ)
  • technické zaměření (VO Člověk a svět práce – ZŠ, VO Odborné vzdělávání – technicky zaměřené předměty SOŠ)
Podrobné informace k programu si prostudujte v Informacích o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v rozsahu, který umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium pedagogiky pro vychovatele
Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální a speciální pedagogiku, zvládání problémového chování a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.