Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, zvládání problémového chování a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Z důvodu aktuálních změn, ke kterým ze strany MŠMT dochází v programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol a 2. stupně základních škol bez pedagogické způsobilosti, a v souvislosti s vydáním závazného „Standardu studia pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy“ (tzv. doplňující pedagogické studium) bude podávání elektronických přihlášek pro přijímací řízení aktivní až od 1. března 2024.

Bližší informace k podmínkám přijímacího řízení, podávání přihlášek, rozsahu studia, organizaci studia, školním a učebním plánu studia bude uveřejněno v tomto dokumentu a na webových stránkách Ostravské univerzity před zahájením přijímacího řízení.

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v rozsahu, který umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium pedagogiky pro vychovatele
Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální a speciální pedagogiku, zvládání problémového chování a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.