Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (17)
Specializační studium (1)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (6)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (26)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (19)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (19)
Krátkodobé programy a kurzy (18)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (4)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |   FU  |   FF  |   LF  |   PdF  |  PřF
 

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

 • Pedagogické studium pro asistenta pedagoga
  Absolvent si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Účastníci:
  • dokáží použít vybrané didaktické a diagnostické metody a postupy v práci asistenta pedagoga
  • osvojí si znalostí a dovedností v oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie s akcentem na psychologii dítěte a dospívajícího, resp. patopsychologie a příbuzných oborů
  • získá základní komunikační dovednosti nutné pro podpůrné pedagogické činnosti
  • orientuje se v konkrétních jevech, které jsou časté a typické pro práci asistenta pedagoga v běžné třídě.

   
 • Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
  Studium vede k získání pedagogické kvalifikace pro vyučování na základních a středních školách. Absolvent získá kvalifikaci pro vyučování předmětu, který svým charakterem odpovídá vystudovanému magisterskému oboru. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.
   
 • Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole
  Studium respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.
   
 • Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
  Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální a speciální pedagogiku, zvládání problémového chování, psychopatologii a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.
   
 • Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
  Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení výchovně vzdělávacích institucí.
   
 • Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
  Studium je zaměřeno na rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.