Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

Pedagogické studium pro asistenta pedagoga
Absolvent si osvojí znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Účastníci:
  • dokáží použít vybrané didaktické a diagnostické metody a postupy v práci asistenta pedagoga
  • osvojí si znalostí a dovedností v oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie s akcentem na psychologii dítěte a dospívajícího, resp. patopsychologie a příbuzných oborů
  • získá základní komunikační dovednosti nutné pro podpůrné pedagogické činnosti
  • orientuje se v konkrétních jevech, které jsou časté a typické pro práci asistenta pedagoga v běžné třídě.


Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Studium vede k získání pedagogické kvalifikace pro vyučování na základních a středních školách. Absolvent získá kvalifikaci pro vyučování předmětu, který svým charakterem odpovídá vystudovanému magisterskému oboru. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.

Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole
Studium respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.

Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti. V průběhu studia absolventi získají odborné znalosti z pedagogicko-psychologického základu s důrazem na sociální a speciální pedagogiku, zvládání problémového chování, psychopatologii a vybrané oblasti psychologie. Dále si absolvent osvojí odborné dovednosti především z oblasti komunikačních strategií, zážitkové pedagogiky a řešení specifických a náročných pedagogických situací.

Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení výchovně vzdělávacích institucí.

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium je zaměřeno na rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.