Projekt Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu prác

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce

Registrační číslo:

  • CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Příjemce dotace:

  • Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Datum zahájení realizace:

  • 1. dubna 2012

Datum ukončení projektu:

  • 31. března 2015

Řešitel projektu za OU:

Další partneři projektu:

  • Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
  • Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení
  • Equalizent Schulungs - und Beratungs GmbH, Rakousko, Wien

Anotace projektu

Jak vyplývá ze studia dostupných pramenů v ČR i v zahraničí, koncept společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility-CSR) v té části, která je věnována sociálnímu pilíři, abstrahuje od vytvoření a implementace standardů diverzitní komunikace s osobami se zdravotním postižením (dále jen OZP), které by jim i zaměstnavatelům na volném trhu práce ulehčily vzájemnou komunikaci, a to pro OZP jak v roli zaměstnanců, tak v roli klientů (zákazníků). Nelze přitom říci, že koncept CSR nepočítá se zaměstnavatelskými iniciativami vůči OZP, ale bere je jen povrchně a zploštěle, protože motivace českých firem k zaměstnávání OZP je suverénně na posledním místě (četnost 4%) ve srovnání s obchodně podnikatelskými motivy (30-76%). Základním důvodem této situace je negativní přetrvávající obraz OZP mezi majoritní společností, strach z neznámého, neznalost standardů diverzitní komunikace, tedy vše, co vyžaduje individuální přístup k OZP. Koncept sociálního pilíře CSR (dále jen SP CSR) je neúplný (vymezuje se jako Diversity Management, dárcovství/donorství a zaměstnávání OZP), stejně jako je nepřehledná situace kolem začlenění konceptu CSR do stávajících norem ISO 14001 a ISO 9001, do nově vytvářené normy ISO CD 26000 a do IQ Net SA 8000.

Cílem projektu je proto získat od evropských CSR´Centre of Excellence (v Německu, Rakousku, skandinávských zemích) co nejvíce relevantních zkušeností pro vytvoření manuálu SP CSR, dále vytvořit školící program pro výuku SP CSR, vč. pilotního kurzu lektorů SP CSR, workshopy pro cílové skupiny projektu s cílem ověřit vytvořený manuál sociálního pilíře CSR pro volný trh práce. K realizaci projektu bylo sestaveno partnerství zahrnující subjekty z volného i chráněného trhu práce, organizace sdružující OZP, instituce se zkušenostmi se vzděláváním studentů se speciálními vzdělávacími potřebami i sociální partnery z ČR i zahraničí. Součástí finálních výstupů projektu bude vypracování legislativního návrhu statutu sociálního pilíře konceptu společensky odpovědné firmy.

Role Ostravské univerzity v projektu

Ostravská univerzita se bude podílet na tvorbě manuálu SP CSR, tvorbě výukových materiálů pro školící program a workshopy. Dále bude lektorsky zajišťovat školení a workshopy a bude garantem mezinárodní konference na téma společenská odpovědnost firem vzhledem k osobám se zdravotním postižením.

Webové stránky projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022