Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Název projektu:

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě VI.

Evidenční č. smlouvy:

00736/2023/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2022 - 31. srpna 2025

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Moravskoslezský kraj již po šesté vyhlásil výzvu v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v MSK", jehož prioritou je poskytování dotace vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Program umožňuje Ostravské univerzitě realizovat dlouhodobý strategický záměr. Především pak prioritu s názvem "Excelentní vědou a uměním k rozvoji poznání“, jejímž cílem je provázat výzkum se vzděláváním.

Pravidelná dotace z programu MSK nám pomáhá:

  • zvyšovat kvalitu a úspěšnost doktorského studia;
  • zvyšovat počet publikačních výstupů studentů doktorského studia;
  • zvyšovat počet studentů doktorských studijních programů zapojených do vědecko-výzkumných týmů OU;
  • zkvalitňovat a rozvíjet komplexní systém podpory studia, a s tím spojené podpůrné činnosti, které reflektují individuální potřeby studentů (motivační stipendia, spolupráce na výzkumu, spolupráce s institucemi, praxe apod.).

V rámci programu na rok 2022 bylo podpořeno 13 studentů doktorského studia, kteří splnili podmínky pro poskytnutí dotace. Jedná se o studenty Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií, Pedagogické fakulty, Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty.

Dotace bude vyplácena formou příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu, po dobu 30 měsíců.

V průběhu řešení projektu budou předkládány průběžné zprávy, ve kterých budou zhodnoceny studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořených studentů. Po ukončení projektu bude předložena Závěrečná zpráva.

Výsledky vědecké práce studentů budou kontrolovány jejich supervizory, kteří budou dohlížet na účelné a efektivní využití poskytnutých příspěvků. Výsledky odborné činnosti studentů budou prezentovány vědecké veřejnosti formou publikací a výstupů na odborných konferencích, mimořádné výsledky budou medializovány. Součástí prezentace výsledků bude zdůraznění významu podpory ze strany Moravskoslezského kraje.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2023