Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021

Název projektu:

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě V.

Evidenční č. smlouvy:

00280/2022/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2021 - 31. srpna 2024

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Moravskoslezský kraj již pátým rokem zveřejnil výzvu v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v MSK". Jeho prioritou je poskytování dotace vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Zapojení Ostravské univerzity do programu umožňuje realizovat dlouhodobý záměr, a tím podpořit prioritu s názvem "Excelentní vědou k rozvoji poznání“. Cílem této priority je provázat výzkum se vzděláváním.

Pravidelná dotace z programu MSK konkrétně napomáhá:

  • zvyšování kvality a úspěšnosti doktorského studia;
  • růstu počtu publikačních výstupů studentů doktorského studia;
  • zvyšování počtu studentů doktorských studijních programů zapojených do vědecko-výzkumných týmů OU;
  • zkvalitnění a dalšímu rozvoji komplexního systému podpory studia, a s tím spojených podpůrných činností, které budou reflektovat individuální potřeby studentů (motivační stipendia, spolupráce na výzkumu, spolupráce s institucemi, praxe apod.).

V rámci uvedeného programu bylo podpořeno 8 studentů doktorského studia, kteří splnili podmínky pro poskytnutí dotace. Jedná se o studenty z následujících fakult: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Přírodovědecká fakulta.

Dotace bude vyplácena formou příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu, v měsíčních intervalech, po dobu realizace projektu.

V průběhu řešení projektu budou předkládány průběžné zprávy, ve kterých budou zhodnoceny studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořených studentů. Po ukončení projektu bude předložena Závěrečná zpráva.

Výsledky vědecké práce studentů budou kontrolovány jejich supervizory, kteří budou dohlížet zároveň na účelné a efektivní využití poskytnutých příspěvků. Výsledky odborné činnosti studentů budou prezentovány vědecké veřejnosti formou publikací a výstupů na odborných konferencích, mimořádné výsledky pak budou medializovány. Součástí prezentace výsledků bude zdůraznění významu grantové podpory Moravskoslezského kraje.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2022