Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole

logolink

Název projektu:

Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole

Název programu:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Kód projektu:

304011AZV9

Projektoví partneři:

Ostravská univerzita (vedoucí partner, Česká republika)
Trnavská univerzita v Trnavě (hlavní přeshraniční partner, Slovensko)
Slovenská technická univerzita v Bratislavě (projektový partner, Slovensko)

Financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 193 884,28 EUR
Celková výše dotace: 180 443,72 EUR
Dotace poskytnutá EU: 164 801,62 EUR
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 3 746,31 EUR
Dotace ze státního rozpočtu SR: 11 895,79 EUR
Vlastní zdroje příjemců: 13 440,56 EUR

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 9/2021
Datum ukončení realizace projektu: 7/2023

Kontakty:

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Vedoucí projektový manažer: Ing. Vít Korbaš

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu na základě průzkumu trhu práce na Slovensku a v Česku definovat aktuální skupinu nejžádanějších přenositelných pracovních kompetencí ze strany zaměstnavatelů. Na jeho základě vznikne a bude částečně otestován mezinárodní e-learningový vzdělávací blok sestávající se ze dvou na sebe navazujících modulů pro studenty Bc., NMgr. / Ing. a Mgr. studijních programů partnerských vysokých škol. Moduly budou cíleně zaměřeny na posilování těchto tzv. přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce se snahou výrazně posílit kompetenční výbavu absolventu s důrazem na jejich lepší uplatnění na trhu práce. Současně vznikne a bude otestována podpůrná vzdělávací aktivita ve formě série tematických webinářů pro výše uvedené moduly zaměřené na pedagogy a doktorandy partnerských vysokých škol a zástupce zaměstnavatelů, kteří budou v modulech vyučovat. Zmíněné aktivity směřují k posílení udržitelné mezinárodní spolupráce zapojených partnerů v tématice zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a podpory pracovní migrace absolventů vysokých škol mezi ČR a SR s ohledem na změny probíhající v souvislosti s trendy Průmyslu 4.0 ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů Moravskoslezského a Trnavského kraje. Cílovou skupinou tak budou studenti vysokých škol, ale současně i pedagogové a doktorandi vysokých škol se zapojením zástupců zaměstnavatelů. Důraz u všech realizovaných vzdělávacích aktivit je kladen na jejich využití prostřednictvím digitálních nástrojů, které pomohou k online distribuci a sdílení studijního obsahu a řízení elektronické výuky s maximálním respektem k individuálním potřebám vzdělávaných osob.

Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude spuštění mezinárodního e-learningového dvou modulového vzdělávacího bloku a prohloubení spolupráce mezi všemi subjekty trhu práce v přeshraničním regionu.

Aktivity projektu:

Vytvoření řídícího týmu a zajištění publicity projektu
Zpracování analýzy potřeb zaměstnavatelů v přeshraničním regionu
Příprava nových společných vzdělávacích programů a jejich evaluace
Spuštění e-learningového vzdělávacího bloku

Další informace k projektu jsou k nalezení na webových stránkách katedry sociologie.

Web poskytovatele dotace:

www.sk-cz.eu

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2022