Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 17 277 116,64 Kč
Dotace poskytnutá EU: 14 685 549,14 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 727 711,66 Kč
Vlastní zdroje OU: 863 855,84 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. února 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2023

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Výkonný manažer: Ing. Pavla Lazarová
Finanční manažer: Ing. Alena Ključnikova

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření nového modelu studentské grantové soutěže zkvalitnit přípravu studenů postgraduálního studia Ostravské univerzity na výkon vědecké činnosti. Nový model grantové soutěže bude zaměřen nejen na podporu kvality badatelských výstupů, ale také na navýšení kompetencí studentů v oblasti samotného procesu získání a úspěšného řešení grantových projektů, projektového managementu a jazykových kompetencí. Nová grantová soutěž bude simulovat v základních parametrech kvalitní grantové soutěže typu GAČR, TAČR, AZV apod., včetně mezinárodních grantových soutěží a její implementací dojde nejen k rozšíření nabídky studentských grantových schémat na Ostravské univerzitě, ale i ke zvýšení kvality, především v rovině institucionální, hodnocení, kontroly a internacionalizace.

Paralelně budou v rámci projektu realizovány vzdělávací akce zaměřené na zvýšení průřezových dovedností studentů, začleněné do systému podpůrného vzdělávání Ph.D. studentů OU. Zároveň bude podpořeno i navýšení odborných kompetencí pracovníků zajišťujících chod grantové soutěže.

Aktivity projektu:

KA 1: Řízení projektu
KA 2: Zvyšování kvality studentské grantové soutěže na OU
KA 3: Podpůrné vzdělávací nástroje studentské grantové soutěže
KA 4: Implementace studentských grantů

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2020