Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

Název projektu:

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě III.

Evidenční č. smlouvy:

07359/2019/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2019 - 31. srpna 2022

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Moravskoslezský kraj již třetím rokem zveřejnil výzvu v rámci programu "Podpora vědy a výzkumu v MSK", jehož prioritou je poskytování dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Zapojení Ostravské univerzity do programu umožní obdobně jako v předchozích letech realizovat strategii, které si Ostravská univerzita stanovila v rámci Dlouhodobého záměru 2016-2020, priority „Excelentní vědou k rozvoji poznání“.

V rámci této priority je cílem Ostravské univerzity provázat výzkum se vzděláváním. Pravidelná dotace z programu MSK umožňuje postupně zvyšovat na Ostravské univerzitě kvalitu a úspěšnost doktorského studia, roste počet publikačních výstupů studentů doktorského studia, zvyšuje se počet studentů doktorských studijních programů zapojených do vědecko-výzkumných týmů OU.

V letech 2019-2022 Ostravská univerzita plánuje pokračovat v naplňování opatření, např. zkvalitnění a další rozvoj komplexního systému podpory studia, a s tím spojených podpůrných činností, které budou reflektovat individuální potřeby studentů (motivační stipendia, spolupráce na výzkumu, spolupráce s institucemi, praxe apod.)

V rámci uvedeného programu bude podpořeno obdobně jako v programu MSK 2018 celkem 12 studentů doktorského studia, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Jedná se o studenty z následujících fakult: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Pedagogická a Přírodovědecká fakulta.

Dotace bude vyplacena jako příspěvek k řádnému doktorskému stipendiu. Příspěvky ve formě stipendií budou cílové skupině studentů doktorských studijních programů vypláceny v měsíčních intervalech po období realizace projektu.

V průběhu řešení projektu budou předkládány monitorovací zprávy, ve kterých budou zhodnoceny studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořených studentů. Výsledky vědecké práce studentů budou kontrolovány jejich supervizory, kteří budou dohlížet zároveň na účelné a efektivní využití poskytnutých příspěvků. Výsledky odborné činnosti studentů budou prezentovány vědecké veřejnosti formou publikací a výstupů na odborných konferencích, mimořádné výsledky pak budou medializovány. Součástí prezentace výsledků bude zdůraznění významu grantové podpory Moravskoslezského kraje.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 01. 2020