Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celkové náklady: 30 239 806,80 Kč
Dotace poskytnutá EU: 25 703 835,78 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 3 023 980,68 Kč
Vlastní zdroje OU: 1 511 990,34 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Lenka Flasarová
Finanční manažer: Mgr. Monika Chobotová, Ph.D., Ing. Lenka Tichá

Popis projektu:

Projekt reaguje na rozvoj moderních výukových metod zejména prostřednictvím simulační výuky a adekvátního SW vybavení. Cílem projektu je významné zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím v současnosti potřebných a rychle reagujících úprav studijních programů a rozšíření praktické výuky dle aktuálních potřeb praxe. Vytvoření kvalitního prostředí a zázemí pro studium na LF bude generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími praktickými dovednostmi požadovanými v praxi.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality přípravy studentů na Lékařské fakultě OU zavedením moderních výukových simulačních metod rozvíjejících praktické dovednosti absolventů. Na základě zavedení praktické simulační výuky dojde ve 4 akreditovaných programech k reakreditaci na základě změn ve výstupech výuky v jednotlivých profilových předmětech a tím profilu absolventa. Nové metody výuky budou zavedeny také do podstatné části předmětů vyučovaných v oboru Všeobecné lékařství. Dílčími cíli jsou: žádost o akreditace u 4 studijních programů z důvodu zavedení praktické simulační výuky s návazností na potřeby praxe, zavedení moderních simulačních, situačních a debriefingových metod do výuky v oboru Všeobecné lékařství a v menší míře i dalších studijních programů LF, zkvalitnění praktického nácviku individuálních dovedností a rozšíření multioborové spolupráce v rámci jednotlivých profesí.

Aktivity projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Moderní výukové trendy - cílem této klíčové aktivity je zavedení moderních simulačních a debriefingových metod výuky na LF OU.
  3. Kvalita výuky - simulační medicína - profil absolventa: cílem aktivity je nově akreditovat 4 stávající studijní programy (magisterský program Intenzivní péče, bakalářské programy Zdravotnický záchranář prezenční a kombinovaná forma, Pediatrické ošetřovatelství, Fyzioterapie) na základě změny profilu absolventa, díky zavedení/rozšíření/změně praktické výuky implementací nových simulačních a debriefingových metod výuky do stávajících programů. Při implementaci nových metod a jejich provázanosti s teoretickou výukou a výukovou praxí bude využito dobré praxe zahraničního konzultanta a požadavků zaměstnavatelů z praxe.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2021