Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Ivona Závacká

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 141, budova ZZ
ZY 226, budova ZY
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2012Ph.D., Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2004 – 2006Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
1999 – 2002Bc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Zdravotnické vyšetřovací metody
1991 – 1995Gymnázium Dr. Ed. Beneše, Hlučín, přírodovědné zaměření

Kvalifikace

2012Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Další vzdělávání, kurzy

2014Intenzivní kurz anglického jazyka Brighton VB
2007program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" – výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů – výsledkem je osvědčení
2003Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zaměstnání, praxe

2002 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant
2005 – 2008 Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry
Listopad 2008 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Září 2010 – dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2003 – 2010Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství – Odd. fyziologie práce, odborný pracovník

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Genetika
Biologie

Nejvýznamnější vědecká a tvůrčí činnost

Staníková, D., Surova, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova–Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I., Gasperikova, D. a Bužga, M. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137–140. ISSN 1210–0668.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978–80–7464–663–8.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33–37. ISSN 1802–6281.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978–80–7464–475–7.
Závacká, I., Ambroz, P., Janout, V., Lehocká, H.: Evidence of occupational exposure to genotoxic factors in Moravia–Silesia region [Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji] (2012) Pracovni Lekarstvi, 64 (2), pp. 86–91. (Scopus)
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I., Holéczy, P.: Surprisingly low bone density in obese patients undergoing bariatric surgery [Překvapivé nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon] (2012) Osteologicky Bulletin, 17 (2), pp. 43–49. (Scopus)

Projekty a granty řešené na Ostravské univerzitě

2017 – 2018řešitel projektu Práce s rodinou dítěte s neuro–vývojovou poruchou I., II. (Statutární město Ostrava)
2016, 2017, 2018řešitel – projekty statutárního města Ostrava pro podporu talentmanagementu (podpora rozvoje Všeobecného lékařství), Moravskoslezského kraje – podpora absolventů
2011 – 2014řešitel CZ.1.07/3.2.07/02.0053 Jesenius–centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
2012 – 2014spoluřešitel CZ.1.07/2.2.00/28.0247 Modernizace–Diverzifikace–Inovace
2011 – 2015spolupráce na řešení CZ.1.05/4.1.00/04.0151 Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
2005Spolupráce na řešení grantu FRVŠ F3/a – Projekt 1521/2005 – Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody.
2004 – 2005Spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a– Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
2001 – 2003Spolupráce na řešení grantu IGA MZ ČR NJ 6578–3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – dosudproděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2008 – dosudčlen VR LF OU (ZSF OU, FZS OU)
2007 – 2008člen AS LF OU
Na úrovni fakulty předsedkyně SGS komise, předsedkyně Ediční komise, člen Disciplinární komise, předsedkyně Stipendijní komise

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2005 – dosudČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 – dosudČeskoslovenská biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 – dosudČeská a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP

Působení v zahraničí

27. 11. – 4. 12. 2016Aveiro, Portugalsko (Erasmus)
13. 9. – 18. 9. 2015Freiburg, Německo (Erasmus)
6. 3. – 22. 3. 2014Brighton, VB (odborný jazykový kurz)
15. 9. – 19. 9. 2013Regensburg, Německo (odborná konference)
Březen 2013Slovenská Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentální onkologie, Slovensko (odborná stáž)
2008 – dosudpravidelné minimálně 3denní pracovní pobyty ve Švýcarsku – detašované pracoviště

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Sochorová, H. a Závacká, I. Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine. Creative Education. 2018, roč. Vol. 9, č. 8, s. 1258-1276. ISSN 2151-4755.
Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. ISSN 1932-6203.
Lehocká, H., Závacká, I., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic. Reviews on Environmental Health. 2017, roč. 32, s. 185-188. ISSN 0048-7554.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Blahutová, P. Migrace a zdraví. In: MOLISA 2016-11-28 . Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016. s. 236-240. ISBN 978-80-555-1666-0.
Staníková, D., Surova, M., Bužga, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova-Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I. a Gasperikova, D. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137-140. ISSN 1210-0668.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Psennerová, S. Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků. In: MOLISA. s. 248-254. ISBN 978-80-555-1288-4.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Lapčíková, E., Vavrošová, J., Blahutová, P. a Závacká, I. Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava. In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 72-73. ISBN 978-80-7464-508-2.
Závacká, I. Cytogenetické metody. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Psennerová, S. a Lapčíková, E. Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR. In: MOLISA. s. 174-177. ISBN 978-80-555-1041-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer). In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. brno: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. s. 5-5. ISBN 978-80-970128-8-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer). In: Genetic Toxicology and cancer Prevention. Bratislava. 2013.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33-37. ISSN 1802-6281.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H. a Janout, V. Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, s. 86-91. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Kubina, J., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje: Aktuální porblematika genetické toxikologie. s. 45-48. ISBN 978-80-7013-474-0.
Lehocká, H., Kubina, J., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region: Genetic Toxikology aand Cancer Prevention. In: Ústav experimentálnej onkologie, SAV. s. 26-26. ISBN 978-80-970017-5-9.
Nováčková, L. a Závacká, I. 15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU. Klinická biochemie a metabolismus. 2008, roč. 16, č. BCB37, s. 139-139. ISSN 1210-7921.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Lehocká, H., Horáček, J., Závacká, I. a Tomášková, H. Quartz: Carcinogenicity hazard and risk. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 18-19.
Lehocká, H., Závacká, I., Dobiáš, L. a Kůsová, J. Regex - the using in the preventive medicine. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 12-13.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Závacká, I. a Adamčík, M. The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 14-15.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Donnelly, K. a Cizmas, L. H. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results. In: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS). 1. vyd. Praha, kongersové centrum: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 2006. s. 211-211. ISBN 80-7368-193-5.
Závacká, I. Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX). 2006.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Závacká, I., Tomášková, H. a Matúsová, B. Carcinogenicity Hazard and Risk. In: Aktuální problematika genetické toxikologie - 28.pracovní dny České a Slovenské Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno. ISBN 80-7013-421-6.
Závacká, I., Lehocká, H., Kůsová, J., Tomášková, H., Dobiáš, L. a Matúsová, B. Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing. Journal of Applied Biomedicine. 2005, č. 10, ISSN 1214-021X.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Mikulenková , I. a Matúsová, B. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts. In: Jesenné pracovné dni: genetická toxikológia a prevenci rakoviny. Bratislava. 2005.
Dobiáš, L., Závacká, I. a Lehocká, H. Genotoxické faktory prostředí a zdraví. 2004.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.


Nenalezen žádný záznam.Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komplexní program pro postup žen - manažerek
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období12/2012 - 11/2014
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub