Simulační centrum “Cvičná nemocnice“

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace

Celkové náklady: 219 746 767,61 Kč
Dotace poskytnutá EU: 186 784 752,46 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 21 974 676,76 Kč
Vlastní zdroje OU: 10 987 338,38 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Projektoví manažeři: Ing. Lenka Flasarová, Mgr. Vendula Krčmářová
Finanční manažer: Renáta Kasparková

Popis projektu:

Projekt řeší potřebu zkvalitnění infrastrukturního, technického a materiální zázemí LF OU pro rozšíření a zkvalitnění praktické výuky pregraduálních studentů, která vychází z aktuálních potřeb zaměstnavatelů. Realizace projektu vytvoří potřebné podmínky pro zavedení a rozvoj praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních programů LF OU, zejména nově reakreditovaných studijních programů (Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické ošetřovatelství) a programu Všeobecné lékařství.

Projekt umožní materiálně a technicky zabezpečit nově zřizované Simulační centrum:

1. rekonstrukcí výukové budovy ZZ na komplexní simulační centrum (cvičnou nemocnici), 2. vybavením moderní zdravotnickou technikou tak, aby se studenti s ní naučili pracovat již při studiu a ovládali ji po přechodu do praxe, 3. vybavením simulátory a trenažéry, které umožňují studentům nacvičit si opakovaně ošetřovatelské, operační, záchranářské, rehabilitační a další postupy, výkony a individuální dovednosti 4. interaktivními figurínami, které dokáží svou moderní technologií nahradit pacienty

Projekt umožní dovybavit stávající výukové prostory a rozšířit tak možnost praktické výuky individuálních dovedností u studentů pregraduálního vzdělávání Realizace projektu zařadí LF OU mezi moderní centra simulační výuky a povede k podstatnému zkvalitnění praktické výuky studentů, a tím i zvýšení jejich odborných praktických dovedností, snadnější uplatnění širokých teoretických znalostí v samotné praxi a posílení jejich uplatnění v praxi samostatnou a vysoce odbornou erudicí ihned po absolutoriu.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění kvalitnější modernější praktické simulační výuky na LF OU, převážně v klinických oborech, kde doposud probíhala spíše praktická výuka přímo ve zdravotnických zařízeních. Z pohledu potřeb zaměstnavatelů a také vzhledem k vývoji technologií, etických norem a celkovému pokroku ve zdravotnictví je celosvětovým trendem zavádění praktické simulační výuky u studentů lékařských i nelékařských profesí. Realizace projektu umožní LF OU reflektovat tento trend a vytvořit podmínky pro zavedení simulační výuky v širším rozsahu do 5 reakreditovaných studijních programů na základě podstatného zkvalitnění a rozšíření/zavedení praktické výuky. Vybudovanou a nově vybavenou infrastrukturu budou využívat také studenti dalších programů Lékařské fakulty, ve kterých v simulačním centru, nebo s využitím nově pořízeného vybavení, budou vyučovány vybrané předměty.

Aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu
KA2 Infrastrukturní zajištění výuky - rekonstrukce budovy
KA3 Infrastrukturní zajištění výuky - nákup přístrojového a materiálového zajištění, HW a SW


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2020