Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí HealthAir

Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091

logolink


Projektoví partneři:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (hlavní řešitel)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Ostravská univerzita
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


Finanční dotace:

Celková výše dotace: 1 285 778 Kč
Dotace poskytnutá EU: 1 092 911 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 64 289 Kč
Vlastní zdroje OU: 128 577 Kč


Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. dubna 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. března 2020
Poskytovatel: Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice


Kontakty:

řešitel: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
administrátor projektu: Mgr. Vendula Krčmářová


Popis projektu:

Nejvýznamnějším environmentálním problémem, který omezuje rozvoj příhraničního regionu v oblasti někdejšího Horního Slezska (dnes Opolské, Slezské vojvodství, severní část Moravskoslezského a Olomouckého kraje) je dnes znečištěné ovzduší. Projekt má doplnit předchozí aktivity v rámci OP Interreg CZ-PL, které měly za úkol zejména zmapovat příčiny tohoto problému.


Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bude iniciovat novou a rozvíjet stávající spolupráci na řešení problematiky znečištěného ovzduší v celé cílové oblasti. Projekt má podpořit a dále rozvinout společné aktivity regionálních orgánů veřejné správy obou zemí, obcí i nevládních organizací, které mají přispět k řešení uvedeného problému.

Projekt byl iniciován Opolským vojvodstvím a má za úkol doplnit poznání o příčinách znečištění ovzduší ve zbývající části bývalého Horního Slezska, tedy v Opolském vojvodství, v severozápadní části Moravskoslezského kraje a v severovýchodní části Olomouckého kraje. Jedná se tedy částečně o rozšíření evidence o působení zdrojů ze zájmové oblasti předchozích projektů dále na západ. Navíc budou posouzena zdravotní rizika v celé zájmové oblasti.


Aktivity projektu:

Budou použita data a výsledky z projektů Clean Border a Air Silesia, která budou aktualizována a zpracována stejným způsobem i do oblasti Opolského vojvodství a české části západního Horního Slezska.

Dojde ke zpracování ucelené časové řady rozptylových studií v této oblasti, která doplní výsledky projektů Clean border a Air Silesia také časově.

Na podkladě výsledků uvedených rozptylových bude zpracováno hodnocení zdravotních rizik pro celou zájmovou oblast.

Výsledky budou šířeny v širším zájmovém území (Jesenicko, Krnovsko, Opavsko, Ostravsko, Karvinsko, Opolské vojvodství, Ratibořsko a Rybnicko). Rozšíření výsledků bude provedeno pomocí informačních technologií, informačních materiálů, konferencí a řady seminářů pro obce a veřejnost.


Web projektu:

healthair.eu


loga partnerů


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2019