OU

Vítězslav Jiřík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 350, budova ZY
funkce:vedoucí CEV
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1796
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika)
1987RNDr., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)
1980 – 1985Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (obor Biofyzika a chemická fyzika)

Kvalifikace

2012státní doktorská zkouška
1987státní rigorózní zkouška
1985státní závěrečná zkouška

Další vzdělávání, kurzy

2006Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2000Nederlands Meetinstituut
1997London School of Hygiene & Tropical Medicine
1992 – 1996US Environmental Protection Agency
1988Zkouška ze speciální průpravy práce v zdravotnictví (atestace), Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha (Vyšetřovací metody v hygieně – odborný pracovník v laboratorních metodách ve zdravotnictví)

Zaměstnání, praxe

2008 – dosudLékařská fakulta Ostravské univerzity
2006 – dosudOSVČ, Autorizovaná osoba Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví
2003 – 2008Státní zdravotní ústav v Praze
2003 – 2007Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1985 – 2002Krajská hygienická stanice v Ostravě

Odborné zaměření

Environmentální epidemiologie
Laboratorní metody ve zdravotnictví
Hodnocení zdravotních rizik
Posuzování vlivů na veřejné zdraví
Teorie a měření elektromagnetického pole a záření

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudvědecký pracovník
2008 – dosudakademický pracovník

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Předseda poradního sboru hlavního hygienika ČR pro laboratoře (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského povolání bez odborného dohledu (MZ ČR)
Člen Akreditační komise (MZ ČR)
Člen zkušební komise pro aprobační zkoušky zdravotnických pracovníků (MZ ČR)

Jazykové znalosti

Angličtinaznalost na úrovni B2
Ruštinaznalost na úrovni B1


Všechny publikace

Jiřík, V., Břežná, B., Machaczka, O., Honkyšová, S., Miturová, H. a Janout, V. Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use. Environmental Monitoiring and Assesment. 2017, roč. 8, č. 189, ISSN 0167-6369.
Jiřík, V., Dalecká, A., Vašendová, V., Janoutová, J. a Janout, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. 2017, roč. 32, č. 1-2, s. 177-183. ISSN 0048-7554.
Jiřík, V., Tomášková, H., Machaczka, O., Kissová, L., Břežná, B., Dalecká, A. a Janout, V. Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution. European Journal of Environmental Sciences. 2017, roč. 7, č. 1, s. 27-34. ISSN 1805-0174.
Kohutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana personálu na PET/CT. Nukleární medicína. 2017, roč. 6, č. 3, s. 53-55. ISSN 1805-1146.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Ovesná, V., Miturová, H., Holendová, E., Janoutová, J. a Janout, V. BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 55-60. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V. a Janout, V. Editorial. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 3-3. ISSN 1210-7778.
Šlachtová, H., Jiřík, V., Tomášek, I. a Tomášková, H. Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  . CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 26-32. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Velická, H., Puklová, V., Keder, J., Brabec, M., Malý, M., Bobák, M., Kotlík, B., Jiřík, V., Janout, V. a Kazmarová, H. Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 292-298. ISSN 1210-7778.
Grafnetterová, A. P., Vrbík, K., Malý, M., Pavloušková, J., Krsková, A., Drgáčová, A., Jiřík, V., Rödlová, S. a Černá, M. Levels of metabolites of phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons and Bisphenol a in the urine of Czech students (pilot study): Hladiny metabolitů ftalátů, polyaromatických uhlovodíků a bisfenolu a v moči českých studentů (pilotní studie). Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 97-101. ISSN 1802-6281.
Kohoutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, č. 2, s. 28-33. ISSN 1805-1146.
Jiřík, V., Machaczka, O. a Ďuranová, E. Approximate determination of outdoor air pollution source apportionment in zones and aglomerations according to Directive 2008/50/EC: under rewiev. Atmospheric Environment. 2014,
Jiřík, V., Škerková, M., Havel, J. a Ambroz, P. Comparison of indoor air pollutants at the stadiums in the Czech republic and abroad: under rewiev. Indoor Air. 2014, ISSN 1600-0668.
Jiřík, V. a Machaczka, O. Correlation of pollutant concentration in the central and peripheral parts of Ostrava city and local occurrence of bioaerosol: under review. ATMOS RES. 2014, ISSN 0169-8095.
Jiřík, V. Odhad zdravotních rizik. 2014.
Jiřík, V., Škerková, M., Havel, J. a Ambroz, P. Ovzduší zimních stadiónů v České republice: under rewiev. Klimatizace a větrání, vytápění, sanita, osvětlení, hluk a vibrace.. 2014,
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání. 2013.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Jiřík, V., Pekarek, L., Janout, V. a Tomášková, H. Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe. Biomedical and Environmental Sciences. 2012, č. 25, s. 597-601. ISSN 0895-3988.
Jiřík, V., Pekarek, L. a Janout, V. Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT. 2011, č. 3, s. 362-368. ISSN 1420-326X.
Jiřík, V. a Janout, V. Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií. In: Brokerage Event 2011. Ostrava. 2011.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Jiřík, V., Jančík, P. a Michalík, J. Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 28-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Jiřík, V. Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví. EIA-IPPC-SEA. 2008, č. 3, s. 9-12. ISSN 1801-6901.
Jiřík, V. Systémy kvality laboratoří v zemích EU. In: Sborník přednášek. ISBN 978-80-86380-37-7.
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví. 2006.
Jiřík, V. Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí. 2006.
Jiřík, V. Proč a jak hodnotit zdravotní rizika v analytické laboratoři. In: Sborník přednášek. ISBN 80-86380-36-X.
Jiřík, V. Rozdíly mezi akreditací zkušebních laboratoří a autorizací laboratoří v ochraně veřejného zdraví. In: Sborník. ISBN 80-86380-32-7.
Jiřík, V. Interpretace laboratorních výsledků v ochraně veřejného zdraví. In: Sborník přednášek ze semináře. ISBN 80-86380-26-2.
Jiřík, V. Použití pevných sorbentů pro plynovou chromatografii vzorků ovzduší. In: Sborník přednášek z Kurzu. ISBN 80-86380-29-7.
Jiřík, V. Problémy při měření a hodnocení expozic v pracovním prostředí. In: Sborník přednášek z konference. ISBN 80-7368-049-1.
Jiřík, V. Nebezpečnost a zdravotní rizika perzistentních organických látek. In: Sborník přednášek ze semináře. ISBN 80-86380-25-4.
Jiřík, V. Autorizace laboratoří podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. In: Sborník ze semináře:. ISBN 80-86380-14-9.
Jiřík, V. a Et Al., Některé výsledky monitorování ovzduší v Ostravě: (hodnocení rizik, bioaeroeol, bakterie, plísně, endotoxiny, pasívní dozimetry a GC-MS, dlouhodobé sledování frakcí polétavého prachu PM2,5 a PM10).. In: Sborník konference.
Jiřík, V. Hodnocení imisní zátěže a zdravotních rizik obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti.. In: Sborník 6.konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.
Jiřík, V. a Voznica, P. Hodnocení vlivu zdrojů znečištění ovzduší na okolí.. In: Sborník konference.
Jiřík, V., Mikeš, P. a Miturová, H. Použití indexu znečištění ovzduší k informování obyvatel. In: Sborník konference.
Houthuijs, D., Breugelmans, O., Hoek, G., Vaskövi, É., Miháliková, E., Pastuszka, J., Jiřík, V., Sachelarescu, S., Lolova, D., Meliefste, K., Uzunova, E., Marinescu, C., Volf, J., De Leeuw, F., Van De Wiel, H., Fletcher, T., Lebret, E. a Brunekreef, B. PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study. ATMOS ENVIRON. 2001, roč. 35, č. 15, s. 2757-2771. ISSN 1352-2310.
Jiřík, V., Mikeš, P. a Burdová, J. Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985: Ovzdusi v ostrave prehled o komplexnim monitorovani skodlivin v roce 1996 a historickem vyvoji znecisteni ostravskeho ovzdusi od roku 1985. Hygiena. 1999, roč. 44, č. 1, s. 36-50. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Svrčinová, P., Burdová, J., Němcová, V., Kaderka, S. a Pavelka, J. Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic: Hodnoceni zdravotnich rizik kontaminantu v pozivatinach produkovanych ve slezskem regionu Ceske Republiky. Hygiena. 1998, roč. 43, č. 2, s. 77-95. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Volf, J., Burdová, J., Dluhosova, Z. a Mikes, P. The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere): Ovzdusi v Ostrave (Prehled o monitorovani plynnych skodlivin a polyaromatickych uhlovodiku v ostravskem ovzdusi v roce 1995). Hygiena. 1998, roč. 43, č. 1, s. 8-18. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Volf, J. a Němcová, V. The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995): Ovzdusi v Ostrave. (Prehled o prvnim screeningu prvku v poletavem prachu ostravskeho ovzdusi v roce 1995). Hygiena. 1998, roč. 43, č. 3, s. 147-153. ISSN 12107840.
Ondra, P., Simanek, V., Jiřík, V. a Sutlupinar, N. Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri. FITOTERAPIA. 1995, roč. 66, č. 4, s. 375-376. ISSN 0367-326X.
Ondra, P., Simanek, V., Jiřík, V. a Sutlupinar, N. Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum . FITOTERAPIA. 1995, roč. 66, č. 4, s. 380-380. ISSN 0367-326X.


AutorNázev práceTypRok
Šušoliaková OľgaHodnocení pracovně psychické zátěže u pracovníků automobilového průmyslurigorózní 2017 
Turečková MarkétaHodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstvadiplomová  
Bartas MartinHodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnostidiplomová 2018 
Bušina ZdeněkHodnocení rizik kardiovaskulárních onemocnění v souvislosti s expozicemi hlukudiplomová 2017 
Ferfecká AliceMíra závislosti indexů inzulínové rezistence na BMI (obvodu pasu) a jejich hodnoty u metabolicky zdravých jedincůdiplomová 2016 
Škerková MichaelaHygienická významnost expozice elektrickým a magnetickým polím v tramvajích a trolejbusechdiplomová 2015 
Machaczka OndřejHodnocení mimo-sluchových účinků hluku u učitelůdiplomová 2014 
Horčicová JeanetteHodnocení mikrobiologických rizik z pitné vody u malých vodních zdrojů ve Zlínském krajidiplomová 2013 
Válková MichaelaIdentifikace zdrojů znečištění a hodnocení historických expozic škodlivinám v ovzduší u obyvatel Radvanic a Bártovicdiplomová 2010 
Mužná KateřinaHygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonůdiplomová 2009 
Maderská VendulaHodnocení zdravotních rizik obyvatel žijících v lokalitě zatížené nadměrným provozem silniční dopravydiplomová 2007 
Valečková AlenaHodnocení zdravotních rizik a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Ostravě - Bártovicíchdiplomová 2006 
Gřešová ZuzanaHodnocení zdravotních rizik z pohledu nemocničního hygienikabakalářská 2018 
Janoš TomášZdravotní rizika půdy v evropském prostředíbakalářská 2018 
Kováčová MartinaHodnocení rizika hluku ze stavebních činnostíbakalářská 2014 
Turiaková EvaVýskyt a frekvencia niektorých ochorení súvisiacich s environmentálnymi podmienkami v Českej republikebakalářská 2014 
Hrbáčková LucieHygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačůbakalářská 2013 
Škerková MichaelaHygienické hodnocení celodenní hlukové zátěže studentůbakalářská 2013 
Lyčka MarekCelodenní hluková zátěž studentůbakalářská 2012 
Ohrzalová VeronikaMěření hlukové zátěže obsluhy kompresoru vybraného pracoviště v chemických závodechbakalářská 2008 
Záhumenská MichaelaHodnocení expozic hluku v rušných částech městabakalářská 2008 
Válková MichaelaHodnocení zdravotních rizik po expozici chemickým škodlivinám v Ostravském ovzduší u vybrané populacebakalářská 2006 


Laboratoř pro praktickou výuku zjišťování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub