Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

Název projektu:

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě

Evidenční č. smlouvy:

00382/2019/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2018 - 31. srpna 2021

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje program "Podpora vědy a výzkumu v MSK", jehož prioritou je poskytování dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia.

Zapojení Ostravské univerzity do programu umožní obdobně jako v roce 2017 realizovat strategii (cíle), které si Ostravská univerzita stanovila v rámci Dlouhodobého záměru 2016-2020, priority „Excelentní vědou k rozvoji poznání“, dílčího cíle „Věda ve vzdělávání – vzdělávání ve vědě“.

Jedním z cílů Ostravské univerzity je získáním finančních příspěvků ve formě stipendií posílit spolupráci mezi studenty a akademickými pracovníky v oblasti vědy, zvýšit motivaci studentů vedoucí ke zkvalitnění závěrečných prací, udržovat mezi studenty zdravou soutěživost, zvýšit objem kvalitních vědeckých výsledků a přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti.

V rámci uvedeného programu bude podpořeno celkem 12 studentů doktorského studia, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Jedná se o studenty z následujících fakult: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Pedagogická a Přírodovědecká fakulta.

Dle podmínek programu bude dotace poskytnuta Ostravské univerzitě, která ji použije na vyplacení příspěvků k řádnému doktorskému stipendiu. Příspěvky ve formě stipendií budou cílové skupině studentů doktorských studijních programů vypláceny v měsíčních intervalech po období realizace projektu.

V průběhu řešení projektu budou předkládány monitorovací zprávy, ve kterých budou zhodnoceny studijní výsledky, činnosti a povinnosti podpořených studentů. Výsledky vědecké práce studentů budou průběžně kontrolovány jejich supervizory, kteří budou dohlížet zároveň na účelné a efektivní využití poskytnutých příspěvků. Výsledky odborné činnosti studentů budou prezentovány vědecké veřejnosti formou publikací a výstupů na odborných konferencích, mimořádné výsledky pak budou medializovány. Součástí prezentace výsledků bude zdůraznění významu grantové podpory Moravskoslezského kraje.

logo

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 02. 2019