Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice

logolink

Registrační číslo projektu:

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

Operační program:

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Projektoví partneři:

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Partner 1: Ostravská univerzita
Partner 2: Uniwersytet Opolski

Finanční dotace:

Rozpočet projektu – partner 1: 349 234,55 EUR
Dotace poskytnutá EFRR – partner 1: 296 849,37 EUR
Dotace ze státního rozpočtu ČR – partner 1: 17 461,73 EUR
Vlastní zdroje – partner 1: 34 923,45 EUR

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2022
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Kontakty:

Řešitel partnera 1: doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Finanční manažer partnera 1: Pavla Janíková
Projektový manažer partnera 1: Ing. Eliška Kulová, Ph.D.

Popis projektu:

Projekt řeší aktuální problém zaměstnanosti absolventů vysokých škol v česko-polském příhraničí. Opírá se o nevyužitý potenciál ekoturistiky v chráněných územích přírody v ekonomicky marginálních příhraničních územích. Cílem projektu je inovativní posílení praktických komunikačních, znalostních i dovednostních kompetencí studentů tří univerzit tak, aby byli kvalitně připraveni pro vstup na přeshraniční trh práce jako manažeři udržitelného rozvoje ekoturistiky.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvíjet praktické a znalostní dovednosti a kompetence z praxe u absolventů environmentálních oborů vysokých škol a posílit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce v přeshraničním kontextu trvale udržitelného rozvoje a managementu ekoturistiky, která by měla více využívat potenciál rozsáhlých chráněných přírodních území v česko-polském příhraničí.

Cíle priority 3. 1. (Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů) bude dosaženo vzájemně provázaným souborem 2 týdenních jazykových kurzů; 14 semestrálních odborných kurzů (2 UPOL, 6 OSUa 6 UOpole) a týdenních stáží studentů u subjektů trhu práce v ročních cyklech s výrazně vyšším důrazem na praxi v oblasti udržitelného managementu ekoturistiky. Základním smyslem projektových inovací pregraduálního vzdělávání bude podpora uplatnitelnosti absolventů na trhu práce prostřednictvím posílení jejich znalostních a praktických kompetencí a zkušeností, včetně kontaktů s potenciálními oborovými zaměstnavateli formou workshopů, stáží a praxí.

Všechny projektové inovace vzdělávacího systému budou připravovány a realizovány v těsné kooperaci českých a polských univerzit a subjektů trhu práce, zapojených do projektu. Dílčí projektové vzdělávací aktivity netvoří soubor izolovaných aktivit jednotlivých projektových partnerů, nýbrž budou realizovány jako společné vzdělávání, nabízené a otevřené všem členům cílové skupiny bez ohledu na to, zda jde o studenty české nebo polské.

Aktivity projektu:

Aktivita č. 1 – Řízení projektu

Aktivita č. 2 – Propagační a informační činnosti

Aktivita č. 3 - Klíčová aktivita se skládá z čtyř dílčích aktivit, jejichž cílem je společná příprava a realizace vzdělávacích kurzů a kontrola a hodnocení postupů realizace kurzů KA 4 a KA 5, individuálních a skupinových stáží KA 5 a KA 6, aktivit u subjektů trhu práce KA 6

Aktivita č. 4 - Obsahem klíčové aktivity budou společné 3 české a polské kurzy výuky jazyků, určené pro cílovou skupinu studentů terciárního vzdělávání, s důrazem na běžnou komunikaci i odbornou terminologii.

Aktivita č. 5 - Klíčová aktivita představuje balíček vzdělávacích aktivit pro české a polské studenty: 14 vzdělávacích kurzů z environmentální oblasti, přeshraniční pobytové stáže studentů a přeshraniční individuální stáže pedagogických pracovníků.

Aktivita č. 6 - Klíčová aktivita je zaměřena na praktické workshopy nebo stáže, které realizují subjekty na trhu práce pro studenty univerzit zapojených v projektu. Smyslem akcí je přiblížit studentům realitu pracovního trhu v multidisciplinární oblasti aplikace environmentálních věd, realitu práce v terénu, zvýšit odborné i jazykové kompetence.


Facebooková stránka projektu


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2021