HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 19 322 460,35Kč
Dotace poskytnutá EU: 16 424 091,29 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 932 246,04Kč
Vlastní zdroje OU: 966 123,02 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. červen 2021

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Výkonný manažer: Mgr. Helena Repaňová
Finanční manažer: Mgr. Jiřina Hladká
Administrativa projektu: Anna Frydrychová

Popis projektu:

Účelem projektu je nastavit strategické řízení výzkumu a vývoje na Ostravské univerzitě v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, získání ocenění HR Award, implementování strategie řízení, zajištění rozvoje kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků univerzity. Součástí je i strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na OU.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. povinná aktivita Řízení projektu (v projektu označena jako KA2)
 2. povinná aktivita Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award" (v projektu označena jako KA1)
 3. povinně volitelná aktivita Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje (v projektu označena jako KA3)

Hlavním cílem projektu je vytvoření, nastavení a implementace Strategie řízení lidských zdrojů vědeckých pracovníků (HRS4R) v souladu s pravidly Evropské komise k udělení HR Award. Toho bude dosaženo dílčími aktivitami projektu:

 • zahájení procesu získání ocenění HR Award (přihlášení se k Chartě a Kodexu)
 • vypracování interní GAP analýzy a akčního plánu
 • obdržení udělení ocenění HR Award
 • implementace akčního plánu do vnitřních norem OU
 • vytvoření stálé vnitřní personální struktury k řízení HRS4R
 • nastavení a spuštění procesu interního vzdělávání pracovníků OU ve vazbě na novou Strategii řízení lidských zdrojů - úprava portálových aplikací a informačních systému ve vazbě na HR (bilingvní materiály pro uchazeče, výběrová řízení, karierní řád, interní grantové soutěže, SW nástroj řízení HR apod.)
 • vypracování a implementace Marketingové strategie k popularizaci vědy a výzkumu na OU
 • rozvoj lidských zdrojů pro popularizaci VaV na OU
 • vytvoření a pilotní ověření populárně naučných programů

Cílem je i proškolení akademických a vědeckých pracovníků, technických a administrativních pracovníků ve vědě s vazbou na HR a její popularizaci prostřednictvím vzdělávacích aktivit č. 1 - 4 (KA1, KA3) a zahraničních pobytů č. 1 - 3 (KA1).

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2019