Healthy Aging in Industrial Environment HAIE

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798
Řešitel: Ostravské univerzita
Partneři: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 250 870 825,69 Kč
Dotace poskytnutá EU: 213 240 201,83 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 25 087 082,57 Kč
Vlastní zdroje OU: 12 543 541,30 Kč
Ostravská univerzita celkem: 139 563 553,58 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. únor 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu:
MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Projektový manažer:
Ing. Lenka Flasarová

Program 1 – Lékařská fakulta OU:
Vedoucí programu: MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Manažer programu: Ing. Lenka Tichá
Finanční manažer: Mgr. Michal Martinásek

Program 2 – Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR:
Vedoucí programu: Ing. Jan Topinka, CSc.,DSc.
Manažer programu: Ing. Jan Tomanec
Manažer programu: Ing. Jan Prokšík

Program 3 – Výzkumný ústav veterinárního lékařství:
Vedoucí programu: Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
Manažer programu: Ing. Jiří Albl

Program 4 – Pedagogická fakulta OU:
Vedoucí programu: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Kamila Řepková
Finanční manažer: Ing. Pavla Lazarová

Stránky projektu:

haie.osu.cz


Popis projektu:

Projekt řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.

Celkovými cíli projektového záměru jsou podpora excelentního výzkumu, zlepšení infrastruktury stávajících výzkumných center, rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace. Cílem výzkumu je nalezení vztahů mezi environmentálními podmínkami, životním stylem, zdravotním stavem, kvalitou života a stárnutím.

Prostřednictvím čtyř výzkumných programů bude provedena řada studií na odlišných vzorcích populace (studie úmrtnosti, nemocnosti, molekulárně epidemiologické a genetické studie, cytogenetické studie, expoziční studie, studie fertility, studie zvýšené tělesné aktivity, socioekonomická a psychosociální studie). Jádrem studované populace je celkem asi 8 000 osob, z nichž polovina spadá do středního věku (35 – 65 let), menší vzorek představuje mladší generace, a to kohorta matek (18 – 35 let) a strážníků (25 – 40 let) a cca 1500 osob představuje populace s vyšší pohybovou aktivitou bez rozdílu věku. Vzájemně budou porovnáváni lidé žijící v environmentálně zatížené průmyslové aglomeraci s obyvateli environmentálně nezatížených oblastí.

Aplikovatelnost výsledků plánovaného výzkumu spočívá v jejich vysokém potenciálu využití v medicíně, jako východiska k formulování doporučení a intervencí směřujících k lepší politice ochrany a podpory veřejného zdraví. V konečném důsledku tak může dojít ke snížení veřejných výdajů na zdravotnictví a sociální služby.

Hlavní cíle projektu:

 • Rozvoj multioborového výzkumu, zaměřeného na zkoumání vlivů vybraných faktorů životního prostředí, životního stylu a pohybové aktivity na zdraví a stárnutí populace.
 • Vyhodnocení environmentálních a individuálních determinantů zdraví v průmyslovém regionu a mimo něj.
 • Návrh opatření směřujícím ke zdravotní intervenci, zaměřené na změnu vnímání zdravotních rizik dle konkrétních výsledků prováděného výzkumu, což může vést k preventivním opatřením předcházení vývoje závažných onemocnění vzniku významných nemocí a úrazů.
 • Posílení mezinárodní spolupráce a výzkumných týmů, čímž dojde k posílení excelence zapojených pracovišť.
 • Realizace kvalitního výzkumu, srovnatelného s mezinárodní úrovní, který přinese vědcům a vědeckému pracovišti publikační výsledky, prestiž, mezinárodní vědecké granty.

Do projektu jsou zapojena 4 VaV centra, která řeší 4 výzkumné programy:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu
  Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Oddělení genetické ekotoxikologie
  Program 2: Molekulárně-epidemiologická studie
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Oddělení genetiky a reprodukce
  Program 3: Studie reprotoxicity
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Centrum diagnostiky lidského pohybu
  Program 4: Studie pohybových aktivit

Aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu
KA2 Podpora excelentního výzkumu
KA3 Upgrade infrastruktury
KA4 Rozvoj výzkumných týmů
KA5 Internacionalizacelogolink


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2019