Akreditace nového doktorského programu Neurovědy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0./16_018/0002635
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 4 220 062,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 3 587 052,70 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 422 006,20 Kč
Vlastní zdroje OU: 211 003,10 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. prosince 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Projektový manažer: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Finanční manažer: Ing. Pavla Gombárová

Popis projektu:

Projet je zaměřen na vznik nového doktorského programu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v oblasti Neurověd. Projektem budou vytvořeny podmínky pro rozvoj VaV činnosti na LF v souladu se strategií OU. Nový doktorský program vzniká v souladu s požadavky rozvoje znalostní ekonomiky a interdisciplinaritou a reaguje na požadavky trhu práce a potencionálních zaměstnavatelů absolventů. Vzniklý doktorský program má potenciál výrazně zvýšit produkci vědeckých výsledků v této oblasti poznání.

Oblast neurověd (zahrnuje obory neurologie, neurochirurgie, farmakologie, fyziologie a psychiatrie) je v současném světě jedním z nosných témat v oblasti medicíny. Výsledky vědeckovýzkumné činnosti v této oblasti napomáhají zvýšení kvality lidského života, zejména v souvislosti s prodlužující se délkou života a se stárnutím populace.

Projekt řeší několik oblastí problému.

 • Malý počet Ph.D. programů na  LF OU pro absolventy všeobecného lékařství a s tím související nízký zájem studentů o další vzdělávání a VaV činnost.
 • Nízkou produkci VaV výsledků v oblasti neurověd na Lékařské fakultě OU.
 • V obecné rovině rozvoj lékařské fakulty v souladu se strategií OU a zkvalitnění jejich publikačních výsledků.
 • Nízké kapacity pro VaV výzkum na LF.
 • Potřeby trhu práce, kdy obecně dochází k stárnutí vědeckovýzkumných pracovníků v oblasti medicíny aktivních na trhu práce a je nedostatek nových VAV pracovníků na dostatečné odborné úrovni.

Hlavní cíle projektu:

 • zavedení nového interdisciplinárního doktorského programu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Nový doktorský program se bude zaměřovat na oblast Neurověd zahrnující témata z oblastí neurologie, neurochirurgie, farmakologie, fyziologie a psychiatrie.
 • vytvořit podmínky k výchově nových odborně velmi dobře připravených VaV pracovníků v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, trhu práce a potencionálních zaměstnavatelů
 • zvýšit počet a úspěšnost při získávání grantů na podporu VaV činnosti na LF
 • zvýšit produkci VaV výsledků a publikační činnost LF OU

Aktivity projektu:

 1. Řízení projektu
 2. Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
 3. Podpora Ph.D. studentů
 4. Podpora zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 12. 2017