Program na podporu vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Název projektu:

Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity

Evidenční č. smlouvy:

0924/2017/ŠaS

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Téma podpory:

C) Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce na území SMO

Doba realizace projektu:

1. ledna 2017 - 31. března 2018

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitelé na OU:

Lékařská fakulta: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Pedagogická fakulta: doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Podstata projektu

Záměrem projektu je podpora rozvoje pregraduálního a postgraduálního vzdělávacího oboru Všeobecné lékařství, jeho anglické mutace a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity. Podporou těchto vzdělávacích oborů Ostravské univerzity dojde k významnému rozšíření řady odborníků v oblasti lékařství a výzkumu, chybějících na trhu práce na území SMO.

Předložený projekt vychází z dlouhodobého záměru Ostravské univerzity pro roky 2016-2020 a současně je plně v souladu se strategickými zájmy města na podporu rozvoje regionu. Realizace projektu, který je pokračujícím projektem z roku 2016, proběhne na základě dvou klíčových aktivit.

I. klíčová aktivita - Podpora oboru Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta OU

 • II. klíčová aktivita - Podpora oboru Kinantropologie, Pedagogická fakulta OU

  První aktivita je složena ze tří podaktivit:

  1. rozvoj studijního oboru Všeobecného lékařství, Lékařská fakulta OU,
  2. podpora rozvoje postgraduálního studia navazující na obor Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta OU
  3. rozvoj anglické mutace oboru Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta OU.

  U první aktivity bude dotace zacílena především na stabilizaci a případné posílení personálního zajištění v souvislosti s pregraduálním a postgraduálním studiem a na doplnění studijních materiálů, pomůcek a přístrojů pro obor Všeobecného lékařství. Neinvestiční náklady budou uplatněny na mzdové náklady specializovaných odborníků profilových předmětů medicíny, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu, který je nezbytný k realizaci samotné výuky studentů, např. laboratorní materiál, chemikálie, odborná literatura, vzdělávací materiál, didaktické pomůcky. Investiční náklady budou zahrnovat nákup přístrojového, případně jiného vybavení dle požadavků pracovišť pro zajištění převážně vzdělávací činnosti v souladu s pravidly Programu. V rámci dalších podaktivit bude podpora využita mimo mzdových nákladů také na nákup odborné literatury v anglickém jazyce a na překlady studijních materiálů do anglického jazyka.

  Druhá aktivita projektu směřuje k podpoře rozvoje oboru Kinantropologie, který byl na Ostravské univerzitě akreditován v září 2015 jako postgraduální doktorské studium. Účelová dotace bude využita na zajištění některých provozních nákladů výzkumných projektů, zakoupení přístrojů do výzkumných laboratoří a posílení mezinárodních vztahů včetně výměny informací se zahraničními univerzitami v podobě zahraničních výjezdů studentů OU či krátkodobých pobytů zahraničních odborníků na Ostravské univerzitě.


  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

  logo


  Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2018