PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel (PŘÍRODA)

Základní informace o projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669

Řešitel:

Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 29 228 815,32
Dotace poskytnutá EU: 24 844 493,02
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 2 922 881,53
Vlastní zdroje: 1 461 440,77

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2019

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

řešitelka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
výkonný manažer: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
finanční manažer: Bc. Pavla Janoschová
asistent projektu: Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních a se speciálními potřebami.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

  • povinná aktivita Řízení projektu
  • povinná aktivita Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou v rámci společenství praxe (v projektu označena jako KA2)
  • povinná aktivita Zapojení se do odborného panelu (v projektu je součástí KA2)
  • povinně volitelná aktivita Podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů (v projektu jako KA3-Akční výzkum I, KA4-Akční výzkum II a KA5-Podpora klíčových kompetencí pedagogických pracovníků rámci SC 1 (v projektu označena jako KA2)

Aktivity byly koncipovány v souladu se zaměřením výzvy a také v souladu s požadavky odborné veřejnosti (oborový didaktik, psycholog, obecný a speciální pedagog) a praktikujících pedagogů přírodovědných oborů ZŠ a víceletých gymnázií, které vyplývají z provedeného vlastního průzkumu ve vazbě na každodenní praxi v hodinách přírodovědných oborů ZŠ a nižších ročníků gymnázií.

Učitelům na školách schází propojení teoretických poznatků s praktickým využitím, prolnutí světa praktického a teoretického napříč všemi pedagogicko-psychologickými obory. Průzkum ukázal nízké praktické využití získaných znalostí při VŠ studiu do praxe učitelů.

Projektové aktivity v rámci vzniklých společenství tak umožní propojení obou světů (akademik-praktikující učitel)m umožní rozvoj pedagogických kompetencí učitelů, nastaví inovaci ve vzdělávání budoucích učitelů na VŠ.

Podrobně je projekt a jeho dílčí aktivity popsán v nepovinné příloze Studie proveditelnosti - rozšířený popis projektu.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2018