Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zapojování žité zkušenosti do vzdělávání v sociální práci
Id projektuSGS02/FSS/2023
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceŽitá zkušenost jako zdroj vědění je v?sociální práci je dlouhodobě marginalizována a podceňována. Snahy o participaci osob s?žitou zkušeností v kvalifikačním vzdělávání sociální práce jsou krokem k?oceňování zkušeností uživatelů při utváření znalostní základny sociální práce. Smyslem projektu je evaluovat činnost Sboru konzultantů z?praxe, který na FSS OU působí od roku 2018. Cílem evaluace je zjistit, jak o dopadech zapojování žité zkušenosti skrze narace do výuky sociální práce referují jeho aktéři a jaké faktory podle nich dosahování těchto dopadů ovlivňují. Teoretický rámec výzkumu je opřen o koncept spoluvytváření vědění sociální práce, konkrétně o roli narace ve zprostředkování žité zkušenosti během vzdělávání. Dále vycházíme z dosavadních poznatků o zapojování zkušenostního vědění do vzdělávání v?sociální práci. Pro dosažení cíle výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Budeme realizovat polostrukturované rozhovory s?12 lidmi s žitou zkušeností zapojenými do univerzitní výuky a 10 pedagogy, kteří s?nimi ve výuce spolupracovali. Plánujeme doplnit i pohled vyučujících, kteří s konzultanty nespolupracují. Dále budou realizovány 3 fokusní skupiny se studenty, kteří se během výuky s konzultanty setkali. Data budou analyzována s?využitím tematické obsahové analýzy. Výsledky výzkumu ukáží potenciál dopadu zapojování žité zkušenosti skrze naraci do výuky sociální práce, ale rovněž upozorní na jeho rizika, výzvy a předpoklady. Rovněž budou přínosem k?cílenějšímu využívání zkušenostního vědění ve vzdělávání v?sociální práci.