Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identita a interakce: proměny odborného a akademického diskurzu v globalizující se společnosti
Id projektuSGS03/FF/2020
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na roli, kterou při realizaci odborných a akademických diskurzivních praktik hraje globalizace akademického a institucionálního prostoru. Vliv globalizovaného kontextu na identitu a interakci v daných diskurzech se projevuje jednak intenzivní digitalizací komunikace, která proměňuje způsoby získávání znalostí a jejich distribuci a má dopad na budování diskurzivní identity v elektronickém prostoru; jednak sjednocující komunikační platformu v globalizujícím se (ne)elektronickém prostoru stále intenzivněji vytváří angličtina jako globální nástroj mezinárodního kontaktu mezi mluvčími z diverzifikovaných jazykových a kulturních prostředí. Tento rys má za následek obohacení komunikace o interkulturní aspekty dané kontaktem kultur a zvýšenou mobilitu osob, která má vliv na společenské instituce, mezi něž patří i univerzity. Mobilita osob v terciární oblasti realizovaná jako zahraniční stáže vede mj. ke vzniku tříd multilingválních studentů z rozmanitých zemí původu, kteří disponují rozdílnými interkulturními kompetencemi a zkušenostmi: edukace tak dostává mezinárodní charakter. Cílem analýz v plánovaném výzkumném projektu je zkoumat identitu v odborném akademickém diskurzu jako výsledek jazykové interakce, která má výrazně (inter)kulturní charakter. Předmětem analýz budou tři odborné žánry (internetové vzdělávací kurzy, vysokoškolský seminář, odborný článek), které sjednocuje jejich zakotvení v akademické oblasti. Výzkum bude proveden na materiále již existujících korpusů (SciELF, nahrávky seminárních diskusí) a na korpusech doplněných o nová data (diskusní fóra internetových kurzů). Dané žánry představují tři rozdílné komunikační mody diskurzu: online, mluvený a psaný. Diskurzivní identita bude zkoumána na rovině makro jako průsečík mezi postoji účastníků a jejich participačními rolemi (učitel/student/badatel); na rovině mikro jako lokální, emergentní konstelace, které odhalí, jak je interakce spontánně modelována komplexní dynamikou komunikace.