Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Možnosti podpory lidí s autismem a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Id projektuSGS03/PdF/2019
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProblematika začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti se v prostředí České republiky vyznačuje mnohými specifiky. V posledních letech jsme se zařadili mezi státy, které si uvědomují odpovědnost za odstraňování bariér bránících lidem se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti na životě společnosti. V Moravskoslezském kraji je kladen důraz na koncepční řešení problematiky aktivního začleňování občanů se zdravotním postižením, současně s jejich rovnoprávnou a aktivní účastí v tomto dění. Přesto však současný stav není uspokojivý a proto představuje výzvu stávajícímu systému podpory osob se zdravotním postižením. Komunita osob se zdravotním postižením je vnitřně výrazně diferencovaná, jednotlivé typy postižení se výrazně liší různým stupněm omezení (handicapem) vůči ostatním členům společnosti, a to jak vlivem zdravotního stavu samotného, tak vlivem nedostatků ve společenském prostředí. Společný projekt studentů a akademických pracovníků si klade za cíl na základě poznatků získaných z výzkumných šetření přispět k realizaci nových trendů v komplexní podpoře o osob s poruchou autistického spektra a osob s kombinovaným postižením, a tím i k lepší a tolik potřebné informovanosti laické i odborné veřejnosti. V rámci jednotlivých kvantitativně i kvalitativně orientovaných šetřeních budou analyzovány oblasti služeb rané péče, vzdělávání, oblast profesní přípravy v návaznosti na budoucí uplatnění na pracovním trhu, navazující sociální služby. Poslední sledovanou oblastí budou tzv. podpůrné skupiny a jejich role v životě rodiny dítěte se zdravotním postižením. Jedním z hlavních výstupů projektu budou dvě odborné publikace, které poskytnou ucelený vhled do života osob s poruchou autistického spektra a osob s kombinovaným postižením.