Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
Id projektuCRP 2019
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceSpolečný postup na poli zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd bude založen na výsledku sociologických šetření, jež si kladou za cíl identifikovat charakter absolventů HaSVO ve vztahu k profesnímu životu, požadavky zaměstnavatelů na tyto absolventy mimo jiné za účelem efektivní přípravy studentů ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Součástí bude rovněž autonomní šetření zapojených VŠ do projektu za účelem zvýšení marketingového potenciálu humanitních věd na základě dobré praxe ze zahraničí. Jako nástroje jsou navrhovány následující společné kroky vycházející ze závěrů výše zmíněných šetření: Bude realizována mediální kampaň za účelem přiblížení úspěšných absolventů HaSVO veřejnosti a uchazečům, jejím cílem bude především změnit vnímání humanitních oborů. Vše doplní společný marketingový postup zapojených filozofických fakult za účelem šíření pozitivního obrazu HaSVO prostřednictvím sociálních sítí, médií a ve veřejném prostoru. K podpoře bude vytvořen společný webový portál, který umožní prezentovat pozitivní obraz HaSVO (např. prostřednictvím příkladů úspěšných absolventů humanitních fakult), představit výsledky výše uvedeného sociologického šetření a vytvořit společnou platformu pro oslovení potenciálních uchazečů o studium HaSVO. Výsledky sociologických šetření, zejména požadavky zaměstnavatelů vůči kompetencím absolventů HaSVO, budou zohledněny při inovaci předmětů příslušných studijních programů. Tento koncept umožní v dlouhodobém horizontu zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.