Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace
Id projektuSGS07/FF/2018-2019
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatu projektu tvoří zapojení čtyř studentů doktorského studia do týmové práce pod metodickým vedením dvou pedagogů. Tým se zaměří na studium metodických problémů sociálních dějin meziválečného období a bude realizovat konkrétní výzkumy vybraných specifických témat: role a funkce středního školství ve společnosti, militarizace tělovýchovy, profesionalizace policejních sborů a problém sociální adaptace českých reemigrantů. Jednotliví spolupracovníci budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací, které navzájem spojují otázky sociálního vývoje československé společnosti v období 1918 - 1938. Složení týmu umožňuje užívat různé metodické přístupy (výzkum různorodých typů archivních pramenů, aplikace specifických historických metod výzkumu), přičemž jejich vzájemná kombinace rozšíří možnosti historické interpretace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy s příbuznými disertačními projekty do týmové práce a nastartovat jejich samostatný vědecký výzkum s důrazem kladeným na kvalitu kontrolovatelných výstupů. Výstupy budou realizovány formou vědeckých článků, studií v odborných recenzovaných časopisech, resp. kapitol v případných kolektivních monografiích, kapitol disertačních prací a aktivní účastí na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích.