Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů
Id projektuSGS17/PřF/2018
Hlavní řešitelRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV současnosti můžeme pozorovat dynamickou meziregionální polarizaci uvnitř států, která je odrazem různé disponibility zdrojů a kapacit k využití externích finančních prostředků a znalostí. Zároveň jsou rozvojové rámce členských států EU ovlivňovány postupujícím poevropšťováním, jehož forma a rozsah je ovlivněna výše uvedenými trendy a které má různé dopady na specifické typy regionů. Výzkumný projekt bude blíže zkoumat výše uvedené trendy v ekonomicky zaostávajících regionech a lokalitách Česka, kde lze očekávat větší prostor pro zlepšení existující praxe rozvoje, než v dynamických metropolitních regionech. Jedním z projevů poevropšťování legislativ v rámci EU je oslabování moci centrálních vlád za současného zvyšování autonomie sub-nacionálních územních jednotek. Nové povinnosti při výkonu státní a místní samosprávy správy jsou však se zpožděním doprovázeny přenosem daňových výnosů nutných k zajištění nové agendy. Oslabení mechanismu územní redistribuce příjmů je doprovázeno vznikem grantových schémat na národní i nadnárodní úrovni, které by měly samosprávným územním celkům poskytnout větší autonomii při rozhodování o směrování a prioritách rozvoje. Nedostatek finančních zdrojů se následně může projevovat v administrativní poddimenzovanosti, a nižší kapacitě dosáhnout na externí prostředky z grantů. Důraz na soběstačnost regionů byl také reflektován v sílící preferenci endogenních rozvojových konceptů a faktorů rozvoje. Na druhou stranu městské regiony jsou často úspěšnější v akvizici externích zdrojů, což je odrazem lepšího administrativního zázemí, nicméně efektivita využití těchto prostředků vzhledem k řešení rozvojových problémů je v mnoha případech sporná. Obdobně transfer nových konceptů a přístupů k rozvoji je ovlivněn partikulárními politickými cíly a současně schopností zohlednit lokální kontext s jeho omezujícími faktory.