Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Id projektuCRP 2018
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Anotacezajišťování kvality ve vnitřních předpisech v roce 2017 se hlavní pozornost vysokých škol postupně přesouvá k praktickému prosazování těchto prvků a postupů do každodenního akademického provozu na všech úrovních. Tato fáze představuje kriticky důležitou část implementace novely, která do velké míry ovlivní celkové vyznění reformních záměrů. Sdílenou kulturu kvality je ve složitém institucionálním prostředí univerzit nutné budovat postupně. Dbát je přitom třeba nejen na dobrou součinnost příslušných rozhodovacích orgánů, ale rovněž na vytváření uživatelsky přívětivých podpůrných nástrojů a na průběžnou komunikaci se všemi klíčovými aktéry (garanti, hodnotitelé, akademičtí pracovníci, studenti). Žádoucí je rovněž poznatky shromažďované při aplikaci nových předpisů v praxi systematicky vyhodnocovat a využívat je k dalšímu rozvoji systémů zajišťování kvality.Předkládaný projekt navazuje na aktivity rozvinuté v rámci CRP v roce 2017 a umožňuje zúčastněným vysokým školám sdílet své dosavadní zkušenosti se zaváděním vnitřních systémů zajišťování kvality a vnitřních akreditačních procesů a spolupracovat při jejich dotváření a dalším zdokonalování. Tematicky vychází cíle projektu především ze změn, které přináší implementace nových interních předpisů. Plánované aktivity tak navazují na mapování požadavků, které vyplývají pro oblast kvality z platné legislativy, evropských standardů a metodik Národního akreditačního úřadu.