Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Id projektuSGS02/UVAFM/2017
Hlavní řešitelprof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je aplikovat současné metodologické postupy založené na modelech neuronových sítí v textologii. Půjde o analýzu sémantických změn v českých textech, přičemž budou tyto změny sledovány jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Konkrétně bude na základě materiálu excerpovaného z Českého národního korpusu a) zkoumán vývoj politického a společenského diskurzu v publicistických textech v období 1990?2014 a b) ověřována možnost klasifikace žánrů.Projekt odráží jak výzkumné zaměření Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU (modelování prostřednictvím neuronových sítí), tak výzkumné zaměření katedry českého jazyka Filozofické fakulty OU (kvantitativní lingvistika, textologie). Jedná se o mezioborový projekt, jehož cílem je, mimo jiné, snaha o smysluplné propojení pracovišť, která v rámci Ostravské univerzity doposud nespolupracovala. Výstupem projektu budou dva odborné články v mezinárodních impaktovaných časopisech (Journal of Quantitative Linguistics, Quality and Quantity). Výsledky budou odborné veřejnosti také představeny formou přednášky v Jazykovědném sdružení ČR a vytvořením webu, na kterém budou umístěny výstupní data a vizualizace získané během výzkumu.