Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Radek Čech

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.cechradek.cz

Vzdělání

2005PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
1994 - 2001FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 - 1998PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)
1988 - 1992Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Praxe

2005 - dosudKČJ FF OU, odborný asistent
2012 - 2013Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2000 - 2002Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - člen řešitelského týmu
  • EE2.3.20.0161 - Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) - člen řešitelského týmu
 • Granty neaktivní:
  • GP405/08/P157 - Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) - řešitel

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • International Quantitative Linguistics Association
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

Univerzitní aktivity

2009 - 2012Akademický senát FF OU – člen

Základní výzkumné zaměření

 • kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě
 • obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky


Vybrané publikace

Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Čech, R., Mačutek, J. a Liu, H. Syntactic complex networks and their applications. In: Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016. s. 167-186. Understanding Complex Systems. ISBN 978-3-662-47238-5.
Čech, R., Mačutek, J. a Koščová, M. On the relation between verb full valency and synonymy.
Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14. ISSN 2055-7671.
Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT. 2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.

Všechny publikace

HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Místecký, M., Čech, R. a Plecháč, P. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost. 2019, 80(1), s. 27-38. ISSN 0037-7031.
Kubát, M., HŮLA, J., Pelegrinová, K. a Čech, R. Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza. Praha: ÚFAL UK Praha. 2019.
Černá, Z. a Čech, R. Mateřství v českých publicistických textech. In: Jazykovědné sdružení ČR. Brno: MU Brno. 2019.
Černá, Z. a Čech, R. Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach. In: TABU Dag 2019. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 2019.
Čech, R. a Černá, Z. Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis. In: Recent Trends in Quantitative Linguistics. Athény. 2019.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Chen, X. a Čech, R. Universal Dependencies and Language Typologies [Workshop]. Ostrava, null. 2019.
Kubát, M., HŮLA, J., Číž, D., Pelegrinová, K., Chen, X. a Čech, R. Context Specificity of Function and Content word. In: QUALICO 2018. Wroclaw. 2018.
Kubát, M., HŮLA, J., Čech, R., Číž, D. a Pelegrinová, K. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.. In: SlaviCorp 2018. Praha. 2018.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. a Mačutek, J. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. 2018, 40(40), s. 51-62. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Milička, J., Mačutek, J., Koščová, M. a Lopatková, M. Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. In: Quantitative Analysis of Dependency Structures. Berlin: Walter de Gruyter, 2018. s. 53-70. Quantitative Linguitics, 72. ISBN 978-3-11-057356-5.
Čech, R. SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018. 2018.
Kosek, P., Čech, R. a Navrátilová, O. Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2018, roč. 87, 1-3(1-3), s. 189-204. ISSN 0037-6736.
Kosek, P. a Čech, R. Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.. 2018.
Kubát, M., Hůla, J., Chen, X., Čech, R. a Milička, J. The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 2018,, ISSN 1613-7027.
Místecký, M. a Čech, R. Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu: Přednáška v rámci cyklu Na kafe s.... 2018.
Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Čech, R., Kubát, M., HŮLA, J. a Chen, X. Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Chromý, J. a Čech, R. Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi. Korpus - gramatika - axiologie. 2017, č. 15, s. 26-30. ISSN 1804-137X.
Altmann, G., Čech, R. a Mačutek, J. Entropie. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Popescu, I., Miangah, T. M., Gnatchuk,, H., Čech, R., Bodoc, A. a Altmann, G. On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics. 2017, č. 38, s. 30-54. ISSN 1617-8351.
Koščová, M., Čech, R. a Mačutek, J. Shluková analýza. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Čech, R. University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Mačutek, J., Koščová, M. a Čech, R. Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek. In: Proceedings of the JADT2016 International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. 7-10 June 2016 .
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Mačutek, J. a Liu, H. Syntactic complex networks and their applications. In: Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016. s. 167-186. Understanding Complex Systems. ISBN 978-3-662-47238-5.
Čech, R. Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2016. Studies in Computational and Theoretical Linguisti. 236 s. ISBN 978-80-88132-00-4.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, č. 2, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Wang, L. a Čech, R. The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law. Glottometrics. 2016, s. 22-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Čech, R. Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Benešová, M. a Čech, R. Menzerath-Altmann law versus random model. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 57-70. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R., Mačutek, J. a Koščová, M. On the relation between verb full valency and synonymy.
Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14. ISSN 2055-7671.
Čech, R., Garabík, R. a Altmann, G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015, roč. 22, č. 3, s. 215-232. ISSN 0929-6174.
Čech, R. Text length and the lambda frequency structure of the text. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 71-88. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R. The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books. Czech and Slovak Linguistic Review. 2015, roč. 5, č. 1, s. 9-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015. 2015.
Čech, R. University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015. 2015.
Čech, R. a Uhlířová, L. Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution. In: Empirical Approaches tot ext and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 45-59. Studies in Quantitative Linguistics. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. a Uhlířová, L. Empirical Approaches to Text and Language Analysis: dedicated to Lud?k Hřebíček on the occasion of his 80th birthday. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. 237 s. ISBN 978-3-942303-24-8.
Čech, R. Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis. Glottometrics. 2014, roč. 14, č. 27, s. 1-9. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 171-184. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT. 2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Edice Qfwfq, 3. 135 s. ISBN 978-80-244-4044-6.
Čech, R. On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu. PHYS LIFE REV. 2014, roč. 11, s. 624-625. ISSN 1571-0645.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory. 2013, roč. 4, s. 92-104.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and declensional morphology of Czech nouns. In: Methods and Applications of Quantitative Linguistics. s. 59-68.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns. University of Belgrade, 2013. s. 59-68. ISBN 978-86-7466-465-0.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013, roč. 3, s. 4-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013. 2013.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Davidová Glogarová, J. a Čech, R. Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč. 2013, roč. 96, s. 234-245. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013. 2013.
Čech, R. Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza. Praha: Dokořán, 2013. s. 120-130. ISBN 978-80-7363-544-2.
Popescu, I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Sanada, H., Overbeck, A., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Willson, A. a Altmann, G. Word length: aspects and languages: Word length: aspects and languages. In: Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013. s. 224-281. Studies in Quantitative Linguistics 13. ISBN 978-3-942303-12-5.
Čech, R. Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.. Slovo a slovesnost. 2012, roč. 73, s. 208-216.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 2012, roč. 19, s. 121-131. ISSN 0929-6174.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some characterizations of Slovak poetry. In: Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens Verlag, 2012. s. 187-196. ISBN 978-3-7069-0700-2.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Euphony in Slovak lyric poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 5-16. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis. In: Issues in Qantitative Linguistics 2. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. s. 75-87. Studies in quantitative linguistics, 11. ISBN 978-3-942303-07-1.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. On stratification in poetry. Glottometrics. 2011, č. 21, s. 54-59. ISSN 1617-8351.
Čech, R. a Altmann, G. Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 12. 268 s. ISBN 978-3-942303-08-8.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. The Lambda-structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 10. 177 s. ISBN 978-3-942303-05-7.
Čech, R., Mačutek, J. a Žabokrtský, Z. The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2011, č. 390, s. 3614-3623. ISSN 0378-4371.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 62-72. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Word length in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 44-56. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Pajas, P. a Mačutek, J. Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts. Journal of Quantitative Linguistics. 2010, roč. 17, č. 4, s. 291-302. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Mačutek, J. On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech. In: Text and Language. Structures, Functions, Interrelations. Wien: Praesens Verlag, 2010. Praesens Verlag, 2010. s. 21-29. ISBN 978-3-7069-0625-8.
Čech, R. Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: OU FF, 2010. OU FF, 2010. ISBN 978-80-7368-779-3.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory. 2010, roč. 3, č. 3/2, s. 43-64.
Popescu, I., Mačutek, J., Kelih, E., Čech, R., Best, K. a Altmann, G. Vectors and Codes of Text. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2010. Studies in Quantitative Linguistics 8. 164 s. ISBN 978-3-942303-02-6.
Čech, R. Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis). In: Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society. Zadar. 2009.
Čech, R. Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. s. 36-41. ISBN 978-80-244-2240-4.
David, J. a Čech, R. Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu.
Čech, R. a Pajas, P. Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech. Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics. 2009, roč. 2, č. 2, s. 41-49. ISSN 1337-7892.
Čech, R. Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech. In: Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009. Lincom, 2009. s. 29-38. ISBN 978-3-89586-282-3.
Čech, R. Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice.
Čech, R. a Mačutek, J. Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study. Glottometrics. 2009, č. 19, s. 85-98. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Monod a Chomsky. In: Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Praha: Pavel Mervart, 2008. Pavel Mervart, 2008. s. 291-303. ISBN 978-80-86818-66-5.
David, J. a Čech, R. Pan Klaus a pan Úžasný. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 179-185. ISBN 978-80-7041-167-4.
Čech, R. Tranzitivita, negace, vid. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc: FF UPOL, 2008. FF UPOL, 2008. s. 39-41. ISBN 978-80-244-1984-8.
Čech, R. Gramatika bez hvězdiček. In: Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: FF UP, 2007. FF UP, 2007. s. 14-18. ISBN 978-80-244-1767-7.
Čech, R. Language System - Linguistics as an Empirical Science. Sapostavitelno ezikoznanie. 2007, roč. 32, s. 42-49. ISSN 0204-8701.
Čech, R. Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení. In: In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2007. PdF UP, 2007. s. 13-18.
Čech, R. Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka. In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladýchjazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: JÚLS, 2006. JÚLS, 2006. s. 187-195.
Čech, R. a Šimík, R. Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.. In: Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 12-18.
Čech, R. Jazyk a skutečnost. 2005.
Čech, R. Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 176-179. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 19-31. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka. In: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor . Olomouc: FF UP, 2005. FF UP, 2005. s. 38-42.
Čech, R. Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: PdF OU a FF OU, 2005. PdF OU a FF OU, 2005. s. 48-52. ISBN 80-7368-122-6.
Čech, R. Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce ČJ. Olomouc: PdF UP, 2003. PdF UP, 2003. s. 20-21.
Čech, R. a Vala, J. Vliv jazykové stránky poezie na její recepci. In: Varia XII. Bratislava: JÚLS, 2002. JÚLS, 2002.


ZkratkaNázev předmětu
KCJČeský jazyk
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1FONAFonetika a fonologie
1KOLAÚvod do korpusové lingvistiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SYNASyntax
2SJDBProjektový seminář 2
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3DELADějiny lingvistiky
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3FONFNormativní gramatika češtiny 1
3KOLFÚvod do korpusové lingvistiky
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SYNFNormativní gramatika češtiny 3
3UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6KVJAKvantitativní jazykověda
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VALBValence a její význam v jazyk. systému
7ZHHBZáklady hygieny hlasu a logopedie
7ZHHFZáklady hygieny hlasu
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.


AutorNázev práceTypRok
Bizoń WojciechKvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentůdiplomová 2018 
Místecký MichalKomplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. stoletídiplomová 2018 
Pelegrinová KateřinaSyntax z pohledu synergetické lingvistikydiplomová 2018 
Redererová HanaVýuka češtiny jako cizího jazyka - specifika výuky čínsky hovořících studentůdiplomová 2018 
Strakošová MarkétaAnalýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckéhodiplomová 2016 
Blokešová ZuzanaMluva žen a mužů - existují rozdíly?diplomová 2012 
Bruková KateřinaPraktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabulidiplomová 2011 
Klváčková BarboraSlovosled parataktických konektorůdiplomová 2011 
Adámková LucieBohuslav Havránek - osudy českého poválečného strukturalismudiplomová 2009 
Esterková YvonaHistorie polemik o spisovné češtinědiplomová 2009 
Chatrná KateřinaFunkce výrazu "se" v současné češtině (korpusová analýza)bakalářská  
Krečmerová LucieDistrubuce větných členů v odlišných typech textůbakalářská 2019 
Sliwková KateřinaSlovní bohatství textů bakalářských a diplomových pracíbakalářská 2019 
Baranová KateřinaKřesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza.bakalářská 2018 
Chaleplis VasiliosEufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýzabakalářská 2016 
Místecký MichalSouhláskové shluky jako eufonický prostředekbakalářská 2016 
Kočanová NikolaDyslálie u žáků 1. třídy základních školbakalářská 2015 
Pelegrinová KateřinaPravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů slovesbakalářská 2015 
Samsely VeronikaSlovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větěbakalářská 2015 
Tauferová KateřinaVýslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravybakalářská 2015 
Kachtíková JanaZvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetínabakalářská 2014 


Vývoj českých pronominálních enklitik
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých věd (z hlediska emergentní gramatiky)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub