Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv vybraných proměnných na zájem podnikat a postoje k podnikání u žáků základních a středních škol
Id projektuSGS4/PdF/2016
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na empirické zkoumání vzájemných vazeb vybraných proměnných fungujících v procesu utváření smyslu k iniciativě a podnikavosti jako klíčové kompetenci. Český vzdělávací systém podle mezinárodních i národních monitorovacích zpráv dosud vykazuje malou míru formální i reálné angažovanosti nejen při jejím formování, ale i při hodnocení efektů dosažených v této edukační oblasti. Projekt vychází z aktuálních teoretických konceptů a modelů formování podnikavosti i příslušných konstruktů a z metodologie kvantitativního výzkumu. Pro stanovení úrovně osobnostních kvalit, záměru podnikat a postojů k podnikání bude využívat standardizovaných i semi-standardizovaných diagnostických nástrojů i vlastních diagnostiko-evaluačních postupů, aby byly získány validní výzkumné výstupy, které dosud nejsou k dispozici jak z hlediska věku zkoumané populace (hlavně v ČR), tak z hlediska některých sledovaných proměnných (kreativity a předpokladů k podnikání (obecně). Otázky formování studované kompetence jsou předmětem řady nadnárodních (vč. evropských politik) a představují také významnou výzvu pro současný obsah a pojetí přípravného a dalšího vzdělávání učitelů (viz Příloha 2.1). Výzkumné nálezy projektu mohou posunout hranice poznání v příslušné oblasti z úrovně tzv. příkladů dobré praxe do úrovně teoretických konceptů.