Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Realita a skutečnost ve středověku
Id projektuSGS15/FF/2016-2017
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou navrhovaného dvouletého projektu je vytvořit podmínky pro to, aby se studenti doktorských studijních programů oborů historie, filozofie a dějin umění mohli ve větší míře zapojit do interdisciplinárního výzkumu různých aspektů života ve středověku, realizovaného odborníky sdruženými v Centru pro studium středověké společnosti a kultury ? Vivarium Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Badatelské aktivity řešitelského týmu se v rámci navrhovaného projektu zaměří na realitu a skutečnost v myšlení a životě středověkého člověka. V centru pozornosti se ocitne zejména studium problematiky poznání středověké reality, pojetí skutečnosti ve středověké teorii smyslového vnímání, různých podob a způsobů reflexe životní reality a historické skutečnosti v narativních, vizuálních a diplomatických pramenech středověké epochy. Hlavní výstupy projektu v průběhu dvou let jeho trvání: 1/ uspořádání dvou odborných medievistických kolokvií, na nichž kromě členů týmu vystoupí i pozvaní hosté, 2/ zpracování a publikace odborné knihy a 3/ zpracování 20 odborných studií, jež jednotliví členové řešitelského kolektivu odevzdají do recenzního řízení. Participace doktorandů na projektu povede k posílení jejich odborných kompetencí, přispěje k rozšíření sítě jejich odborných kontaktů a bude studenty motivovat k intenzivnějšímu postupu při zpracovávání kvalifikačních prací.