Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Souvislost mezi srdeční autonomní modulací a psychologickými faktory se zvláštním zaměřením na úbytek kognitivních schopností - 10ti leté sledování v populační kohortové studii
Id projektuSGS18/LF/2016-2017
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt navazuje na projekt SGS23/LF/2015 a spolupráci s londýnským výzkumným pracovištěm Department of Epidemiology and Public Health na University College London a na nově vzniklou spolupráci s americkou univerzitou the Ohio State University, kterou se podařilo za podpory projektu SGS23/LF/2015 vytvořit. Projekt bude obecně sledovat souvislost mezi variabilitou srdeční frekvence (markerem srdeční autonomní modulace), psychologickými faktory a rizikem kardiovaskulárního onemocnění a to jak přůřezově (cross-sectional) tak zejména dlouhodobě (longitudinal). Variabilita srdeční frekvence (HRV) je neinvazivní metoda hodnocení charakteristik autonomního nervového systému (ANS). Nízká HRV je indikátorem snížené vagové kardiovaskulární modulace, náchylnosti ke stresu a prediktorem srdeční morbidity a mortality. Kognitivní dysfunkce v pozdní dospělosti je závažný celosvětový problém se vzrůstající prevalencí. Předešlé výzkumy naznačily, že by mohla existovat souvislost mezi kognitivními funkcemi a narušenou činností ANS, ovšem dosud nebyla věnována patřičná pozornost časové posloupnosti tohoto vztahu. Evidence o nízké modulaci ANS jako prediktoru úbytku kognitivních funkcí by poukázala na etiologickou roli ANS u demence, což je nejzávažnější forma klinicky diagnostikované kognitivní dysfunkce. Jedním z cílů projektu tedy bude sledovat zda narušená činnosti autonomního systému může vést ke snížení kognitivních schopností o 10 let později. Podobně se zaměříme i na další psychologické charakteristiky jako jsou stavy úzkosti, deprese nebo symtomy stresu. Dalším dílčím cílem by bylo sledovat souvislost mezi narušenou činností autonomního systému, desetiletým rizikem ischemické choroby srdeční a potenciální rolí psychologických faktorů. Výsledky by mohly pomoci identifikovat jedince ve zvýšeném riziku ischemické choroby srdeční.