Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy
Id projektuIRP201548
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období3/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceRealizací projektu a s ním souvisejícím vznikem nového výzkumného týmu bude zásadně podpořen výzkum středověké společnosti a kultury, který je realizovaného na Katedře historie FF OU ve spolupráci s Centrem pro studium středověké společnosti a kultury. Tento výzkum náleží nejen mezi směry bádání konvenující strategickému zaměření Filozofické fakulty OU, ale je i jedním z hlavních směrů výzkumu OU: ?Výzkum středověké společnosti a kultury?. Projektový tým se přitom zaměří na klíčovou problematiku formování kolektivní identity na různých úrovních sociální reality středověké Evropy (křesťanská pospolitost, vymezení vůči cizímu, geopolitická rovina sebeidentifikace, země jako sociálně-geografické komunikující společenství, identita společenských vrstev a skupin, identita lokálních společenství a komunit). Tato problematika představuje v současné době vysoce aktuální trend evropského medievistického bádání obohacujícího současnou diskuzi o dalším vývoji evropské integrace a kulturní identity. Tímto vědeckým záměrem byl veden výběr členů týmu.Ustavením týmu a jeho tříletým působením bude dosaženo výrazného vědeckého posílení a rozšíření vědeckého portfolia Katedry historie FF OU a navýšena konkurenceschopnost katedry v rámci srovnatelných pracovišť ve středoevropském geografickém horizontu.Kontinuita výzkumu podpořeného projektem bude zajištěna na dvou úrovních: 1. vzhledem k věkové struktuře KHI a potenciálním posunům v nadcházejícím období se nabízí možnost dalšího zapojení špičkových členů týmu s potenciálem osobního růstu do struktury katedry; 2. nedílnou součástí realizace projektu je též příprava a podávání dalších grantových žádostí v rámci možností ČR a EU, jejichž účelem je zajištění kontinuity výzkumu dané problematiky po ukončení projektu v roce 2017, a to v plné finanční nezávislosti na rozpočtu OU.