Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové směry výzkumu v Life Science Research Centre
Id projektuIRP201547
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePřírodovědecká fakulta OU dlouhodobě deklaruje posilování důrazu na kvalitní, mezinárodně významný výzkumný program. Důležitým počinem v těchto intencích se stalo založení Life Science Research Centre (LSRC), výzkumného centra formálně spadajícícho pod Katedru biologie a ekologie PřF OU, jehož cílem je postupně etablovat jako jednu z "vlajkových lodí" PřF OU výzkum orientovaný do rychle se rozvíjejících oblastí moderní ("post-genomové") biologie a biomedicíny. Hlavní motivací je zde to, aby rozsah a proporce výzkumných aktivit na PřF OU a celé Ostravské univerzitě lépe reflektovaly současný stav ve vědě a potřeby společnosti. Dalšími důležitými motivy je snaha vyjít vstříc poptávce ze strany studentů po možnosti realizovat se v atraktivních oblastech výzkumu, postupné propojování aktivit PřF OU a Lékařské fakulty OU, a konečně kapitalizace investic do výzkumné infrastruktury i již dosažených výsledků. LSRC bylo formálně založeno v roce 2012, "ostrý" provoz pak začal v lednu 2013. V letech 2013-14 se pracovníci LSRC podíleli na 29 publikacích v časopisech s impact faktorem, jako řešitelé nebo spoluřešitelé řeší nebo získali 3 granty GAČR, od 1.1.2015 pak začalo řešení projektu v řámci programu Horizont 2020. Důležitým aspektem fungování LSRC je zapojení zahraničních pracovníků a internacionální atmosféra, z níž profitují i domácí studenti (např. prokazatelným zvyšováním svých komunikačních dovedností v angličtině). Velké množství dílčích výzkumných projektů LSRC je realizováno v těsné spolupráci s kolegy na zahraničních pracovištích: University of oxford, University of California in Riverside, University of Edmonton, Dalhousie University in Halifax, Univesity of Montreal, Universidade de Coimbra, The Scottisch Association for Marine Science in Oban atd. Další rozvoj LSRC slibuje nejen kvalitativní růst objemu vědeckovýzkumných výsledků produkovaných na půdě PřF OU v Ostravě, ale i novou kvalitu v podobě nově otevíraných výzkumných témat a publikací ve špičkových časo