Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Středověké prameny - Úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III
Id projektuSGS02/FF/2015
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bezprostředně navazuje na předchozí dva roky realizace tříletého projektového záměru Středověké prameny ? úskalí jejich interpretace a zpřístupnění. I v tomto roce je podstatou projektu intenzivní zapojení Ph.D. studentů do interdisciplinárního výzkumu problematiky interpretace středověkých pramenů různorodé povahy. Ve třetím roce řešení se pozornost koncentruje především na interpretační možnosti moderních humanitních věd při postižení mentality středověkého člověka prostřednictvím analýzy středověkého myšlení projevujícího se v širokém spektru pramenů (historických narativních pramenech, filozofických reflexích světa a pramenech vizuálních). Středem badatelského zájmu se stane role středověkých literárních děl při utváření kolektivní paměti a identity, problematika percepce, teorie smyslového vnímání, kosmologie a sémantiky ve středověké filozofii, ikonologická analýza nástěnných maleb a v neposlední řadě reflexe monastické vizuální kultury a spirituality v laickém prostředí. Hlavním výstupem třetího roku řešení projektu bude odborné kolokvium, kterého se vedle řešitele, spoluřešitelů a zapojených studentů zúčastní také další pozvaní odborníci na uvedenou problematiku. Vedlejšími výstupy projektu budou vypracované odborné studie všech členů řešitelského týmu, které budou zaslány k recenznímu řízení do odborných periodik. Všichni zapojení studenti plně využijí svoji participaci na projektu pro zintenzivnění práce na doktorských pracích.