Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy
Id projektuSGS35/PřF/2014
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV současnosti jsou aktuálními tématy změna klimatu, změna krajinné struktury a v návaznosti na ně změna odtokových poměrů. Tyto změny se projevují jednak v bilanci povodí a dostupnosti vody pro ekosystémy a lidské socioekonomické aktivity, tak na úrovni výskytu hydrometeorologických extrémů, mezi které můžeme zařadit zejména povodně a sucho. Již v rámci Národního klimatického programu byly pro ČR zpracovány analýzy těchto dopadů, nicméně do značné míry poplatné stavu poznání a dostupnosti dat a výpočetní infrastruktury (90. léta). Předkládaný projekt si klade za cíl analýzy změn odtokových poměrů a vodní bilance vybraných povodí, konkrétně Tyry a Stonávky. Na těchto povodích budou zpracovány změny krajinné struktury (krajinného pokryvu a využití půdy) za využití programových prostředků GIS a DPZ pro období od 40. let minulého století až po současný stav. Následně budou tyto scénáře analyzovány v komplexních distribuovaných hydrologických modelech s akcentací využití průmyslových standardů a software rutinně využívaného v rámci operativní Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR. Bude přitom analyzován režim dlouhodobých změn odtokových poměrů a zranitelnost území z hlediska hydrologických extrémů i s přihlédnutím k výskytu povodní z konvektivních srážek (tzv. flash floods). Pro kalibrace a verifikace budou využity standardní metodiky WMO a pro citlivostní analýzy hydrologických modelů metody založené na MC2 (Markov Chain ? Monte Carlo).