Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Legitimizační strategie směřující k mezinárodnímu uznání Abcházie
Id projektuSGS09/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDe facto státy představují zajímavou anomálii v mezinárodním systému suverénních států. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak efektivně jsou schopny kontrolovat své území a zabezpečovat veřejné služby a bezpečnost svým občanům, nedaří se jim dosáhnout širšího mezinárodního uznání. Jedním z takových státních útvarů s velmi omezeným mezinárodním uznáním je i Abcházie, která je v současné době uznávána pouhými šesti členskými zeměmi OSN (Rusko, Venezuela, Nikaragua, Vanuatu, Nauru a Tuvalu). Mezi hlavní priority abcházské zahraniční politiky patří snaha přesvědčit domácí aktéry i mezinárodní společenství o oprávněnosti nároku na vlastní nezávislost. Cílem projektu je popsat a analyzovat charakter, mechanismus utváření a reprodukce legitimizačních strategií k nároku na nezávislou státnost v Abcházii. Výzkum bude probíhat prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry z řad státních i nestátních struktur v Abcházii, jež budou doplněny o analýzu jejich mediálních výstupů určených domácímu i zahraničnímu publiku. Výstupem projektu bude jeden článek v impaktovaném časopise nebo v časopise zařazeném do databáze Scopus, aktivní vystoupení na jedné domácí konferenci a jedna kapitola v monografii.