Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů II
Id projektuSGS12/FF/2014
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný navazující projekt pokračuje ve výzkumech provedených řešitelským týmem katedry slavistiky v předchozím roce. Na základě studia odborné literatury a utříděných informací o jazykovém obrazu psa v češtině, ruštině, polštině a částečně i v těšínském nářečí se řešitelský tým zaměří na výzkum textů bezprostředně zasazených do společensko-kulturního systému, tzn. na texty hovorového charakteru, které jsou tvořeny přímo v prostředí svého fungování a mají stabilní znakově-symbolický plán. Na základě analýzy údajů získaných prostřednictvím sociologického výzkumu v českém, ruském a polském prostředí budou identifikovány způsoby konceptualizace lexému PES v jednotlivých jazycích a jejich kulturní podmíněnost. Tak bude možné rekonstruovat pojetí světa vlastní pro typického představitele daného jazykového společenství. Jedná se v podstatě o výzkumy jazyka a v něm existujících obsahů, forem a kulturních vzorců, a taktéž v něm zakódovaného vnímání reality (tzv. kultury věcí) a axiologicko-normativního systému (tzv. kultury hodnot), jak je pojímal Janusz Anusiewicz. Srovnávací studie vzniklé na základě shromážděného výzkumného materiálu budou komplexně řešit otázky vztahu člověka a psa, a to nejen v jazykové rovině.