Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vědecké a filosofické poznání přírody
Id projektuSGS04/FF/2014
Hlavní řešitelMgr. Jan Herůfek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný záměr je přímým pokračováním jednak projektu Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání (SGS3/FF/2012) a jednak projektu Limity vědeckého poznání (SGS6/FF/2013). V posledně uvedeném projektu byla pozornost soustředěna na problematiku, zda a jakým způsobem jsme schopni poznávat či zda jsme si vědomi jistého omezení našeho poznávání.Na tento projekt navážeme a získané poznatky využijeme i při zkoumání úžeji vymezené oblasti, tj. při studiu pojmu natura (?????). V této souvislosti sledujme, za prvé, v čem bylo 17. století tak zásadní, že najednou bylo třeba nahlížet na pojem natura nikoliv jako na organicky uspořádaný celek veškerenstva (jak tomu bylo v antice či v renesanci v podobě makro-mikrokosmického paradigmatu), ale jako na matematicko-kvantitatitativně vymezený prostor. Za druhé se pokusme zjistit, jaké ještě zbývá místo filosofii přírody, když si v moderní době ty nejvýznamnější objevy pro sebe uzurpovala fyzika a jiné přírodní vědy, Budeme si klást otázku, zda je skutečně jedním z nejdůležitějších úkolů moderní filosofie filosofické zkoumání podstaty, metod a možností přírodních věd.