Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Španělsko-česká terminologie z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Id projektuSGS10/FF/2013
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt je zaměřen na výzkum španělské a české terminologie z oblasti teorie překladu, tlumočení a překladatelsko-tlumočnické praxe a na stanovení českých ekvivalentů daných odborných výrazů. Příslušné odborné názvosloví získané excerpcí španělských odborných textů (od počátku 90. let 20. stol. po současnost), a to jak v tištěné, tak digitální podobě, bude podrobeno analýze, která vyústí ve vytvoření terminologické databáze v rozsahu cca 1500 jednotek. Databáze bude obsahovat terminologické záznamy (hesla) s terminologickými údaji vztahujícími se k jednotlivým pojmům. Stanovení českého ekvivalentu se bude opírat o práci s normativními lexikografickými příručkami a dalšími dokumenty včetně platných legislativním předpisů, příruček Obchodní komory, Jednoty tlumočníků a překladatelů a dalších institucí v ČR, které se zabývají překladem a tlumočením. Vyústěním projektu bude sestavení španělsko-českého terminologického slovníku, jenž bude zpřístupněn zájemcům o tuto problematiku na příslušné URL adrese v on-line i offline verzi. Navrhovaný projekt je provázán tematicky i metodologicky s diplomovými pracemi NMGR. oboru Španělština pro překladatelskou praxi, které se věnují komentovaným překladům neliterárních textů z oblasti translatologie.