Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS
Id projektuSGS6/PdF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHledání efektivních možností vedoucích ke zkvalitňování čtenářské gramotnosti českých žáků zaměstnává v současnosti jak pedagogickou teorii, tak praxi. Jedním z hlavních úkolů, který si vytyčujeme, je docílení komplexního náhledu nejen na didaktické pomůcky užívané při výuce mateřského jazyka, ale i na další faktory významně ovlivňující čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ. Hodláme se ubírat skrze závěry stanovené mezinárodním výzkumem čtenářské gramotnosti PIRLS a budeme sledovat aktuální situaci v české pedagogické praxi. Zaměříme se na monitorování současného stavu výuky čtenářských dovedností ve výuce mateřštiny v 2. až 5. ročníku ZŠ v Moravskoslezském kraji. Navíc skrze zamýšlené dotazníkové šetření (respondenti ? učitelé i žáci) hodláme získat data, která lze výhledově komparovat s výstupy PIRLS 2011. Pro ucelený náhled na danou problematiku považujeme dále za nezbytné analyzovat vybrané webové portály cíleně vytvořené pro podporu výuky čtenářské gramotnosti. Tento výzkumný úhel shledáváme jako nadmíru potřebný a nosný pro další odbornou práci ? a to jak ve vztahu ke vzdělávání budoucích učitelů, tak k doplnění nepominutelných výzkumných rámců pro pedagogickou praxi. Získaná data doplní informace o aktuálně nejfrekventovaněji užívaných učebnicích mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ, což bylo primárním cílem SGS řešených v letech 2010 a 201. Předpokládáme, že výstupy tohoto projektu prezentované v zamýšlené monografii využijí jak stávající, tak budoucí učitelé v praxi.