Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Id projektuSGS9/FSS/2013
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci navrhovaného projektu bude proveden empirický výzkum, jehož cílem je porozumět sociální situaci seniorů čelících životní krizi, tzn. popsat situaci životní krize z perspektivy seniorů a identifikovat strategie, jimiž tyto krize zvládají. Důraz bude kladen na teoretické a zároveň empirické uchopení zkoumaného jevu.Jako oblast výzkumu je zvolena lidská vývojová etapa zaměřující se na stáří, které přináší do života jedince řadu sociálních změn, které mohou omezit integritu a autonomii člověka. Výzkumné postupy se budou odvíjet od záměru porozumět zkušenosti ovdovění či nemoci (nesobastačnosti) seniorů a adaptace na tyto životní krize. Relevantní teoretická východiska pro empirický výzkum se budou opírat o koncept krize a koncept ztráty.Výzkum je zasazen do rámce interpretativní sociologie a za adekvátní analytickou perspektivu byl vybrán sociální konstruktivismus, v rámci kterého se uplatní kvalitativní výzkumná strategie. Výstupem budou narativní konstrukce vdovství, nové hypotézy, eventuálně induktivně vytvořená teorie zvládání nemoci ve stáří.Kromě uvedených výzkumných cílů si předložený projekt klade za cíl rozvoj publikačních kompetencí zúčastněných studentů doktorského studia.