Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora vědecké činnosti studentů Katedry fyziky v oblastech experimentální biofyziky, výpočetní chemické fyziky a didaktiky fyziky
Id projektuSGS20/PřF/2013
Hlavní řešitelMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na Katedře fyziky (KFY) PřF OU do výzkumu v oblastech experimentální biofyziky, výpočetní chemické fyziky a odborné didaktiky fyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů jednotlivých skupin při KFY (skupina biofyziky, chemické fyziky a didaktiky fyziky), které jsou řešeny ve formě stávajících diplomových či disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Dalším významným cílem je meziinstitucionální spolupráce s domácími pracovišti v příslušných oblastech výzkumu. Vlastní výzkumná práce studentů v rámci KFY tak bude po odborné stránce obohacena krátkodobými stážemi studentů ve spolupracujících institucích. Doba řešení projektu je jeden rok (2013).